НАСТАНОВА

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Належна виробнича практика
СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2013
Видання офіційне
Київ
Міністерство охорони здоров'я України
2013

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.07.2013 р. № 617

ПЕРЕДМОВА


РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науковий центр лікар-
ських засобів та медичної продукції» (ДП «ДНЦЛЗ»)
ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Ляпунов, д-р
фарм. наук; О. Безугла, канд. фарм. наук; О. Соловйов, канд. мед. наук;
Н. Тахтаулова; Н. Литвиненко; О. Сухомлінов; Ю. Підпружников, д-р
фарм. наук; В. Загорій, д-р фарм. наук
РЕКОМЕНДОВАНО ДО ПРИЙНЯТТЯ: Державна служба України з лікарських засобів
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.07.2013 № 617
Настанова відповідає документу «The Rules Governing Medicinal Products in
the European Union. Volume 4. EU Guidelines to Good Manufacturing Practice
Medicinal Products for Human and Veterinary Use» («Правила, що регулюють
лікарські засоби в Європейському Союзі. Том 4. Європейські правила з
належної виробничої практики лікарських засобів для людини та застосу-
вання у ветеринарії»)
Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)
НА ЗАМІНУ:

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011 Лікарські засоби. Належна виробнича
практика

© Міністерство охорони здоров'я України, 2013

© Державна служба України з лікарських засобів

ЗМІСТ

 

Передмова до документа «EU Guidelines to Good Manufacturing
Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use»

Національний вступ Сфера застосування
Нормативні посилання
Терміни та визначення понять
Познаки та скорочення


Частина 1 Основні вимоги до належної виробничої практики

лікарських засобів

1 Фармацевтична система якості

Принцип

Фармацевтична система якості

Належна виробнича практика лікарських засобів

Контроль якості

Огляд якості продукції

Управління ризиками для якості
2 Персонал

Принцип

Загальні вимоги

Керівний (ключовий) Персонал

Навчання

Гігієнічні вимоги до персоналу


3 Приміщення та обладнання
Принцип
Приміщення
Загальні вимоги
Виробнича зона
Складські зони
Зони контролю якості
Допоміжні зони
Обладнання
4 Документація
Принцип
Вимоги до документації згідно GMP (за видами)
Створення документації та управління нею
Належна практика документування
Зберігання документів
Специфікації
Виробнича рецептура і технологічні інструкції
Методики і протоколи


5 Технологічний процес

Принцип

Загальні вимоги


Запобігання перехресній контамінації при проведенні технологічного процесу
Валідація
Вихідна сировина
Технологічні операції: проміжна та нерозфасована продукція
Пакувальні матеріали
Операції з пакування
Готова продукція
Відбраковані, регенеровані та повернені матеріали
6 Контроль якості
Принцип
Загальні вимоги
Належна лабораторна практика контролю якості
Документація
Відбір проб
Проведення випробувань
Програма подальшого випробування стабільності

7 Зовнішня (аутсорсингова) діяльність
Принцип
Загальні вимоги
Замовник
Виконавець
Контракт

 

8 Рекламації та відкликання продукції
Принцип
Рекламації
Відкликання
9 Самоінспекція
Принцип
Частина 2 Основні вимоги щодо діючих речовин, використовуваних як вихідна сировина

1 Вступ
1.1 Мета
1.2 Пояснення щодо сфери застосування
2 Управління якістю
2.1 Принципи
2.2 Управління ризиками для якості
2.3 Обов'язки відділу (відділів) якості
2.4 Обов'язки щодо виробничої діяльності
2.5 Внутрішні аудити (самоінспекція)
2.6 Перевірка якості продукції

3 Персонал
3.1 Кваліфікація персоналу
3.2 Гігієнічні вимоги до персоналу
3.3 Консультанти

4 Будівлі та приміщення
4.1 Проектування і будівництво
4.2 Системи постачання
4.3 Вода
4.4 Локалізація
4.5 Освітлення
4.6 Стічні води і відходи
4.7 Санітарна обробка та технічне обслуговування

5 Технологічне обладнання
5.1 Проектування та конструкція
5.2 Технічне обслуговування і очищення обладнання
5.3 Калібрування
5.4 Комп'ютеризовані системи

6 Документація і протоколи
6.1 Система документації та специфікації
6.2 Протокол очищення та використання обладнання
6.3 Протоколи щодо сировини, проміжної продукції, матеріалів для маркування і пакування АФІ
6.4 Основні виробничі інструкції (основні протоколи виробництва і контролю)
6.5 Протоколи виробництва серій (протоколи виробництва і контролю серій)
6.6 Протоколи лабораторного контролю
6.7 Огляд протоколів виробництва серій

7 Управління матеріалами
7.1 Загальний контроль
7.2 Отримання і карантин
7.3 Відбір проб і випробування матеріалів, що надійшли для виробництва
7.4 Зберігання
7.5 Повторна оцінка

8 Технологічний процес і контроль процесу
8.1 Технологічні операції
8.2 Межі для часу
8.3 Відбір проб і контроль у процесі виробництва
8.4 Змішування серій проміжної продукції або АФІ
8.5 Контроль контамінації

9 Пакування та ідентифікуюче маркування АФІ та проміжної продукції
9.1 Загальні відомості
9.2 Пакувальні матеріали
9.3 Видача етикеток і контроль
9.4 Операції з пакування та маркування

10 Зберігання і дистрибуція
10.1 Процедури складування
10.2 Процедури дистрибуції

11 Лабораторний контроль
11.1 Загальний контроль
11.2 Випробування проміжної продукції та АФІ
11.3 Валідація аналітичних методик
11.4 Сертифікати аналізів
11.5 Контроль стабільності АФІ
11.6 Дати закінчення терміну придатності та проведення повторних випробувань
11.7 Резервні/архівні зразки

12 Валідація
12.1 Політика валідації
12.2 Документація з валідації
12.3 Кваліфікація
12.4 Підходи до валідації процесу
12.5 Програма валідації процесу
12.6 Періодична перевірка валідованих систем
12.7 Валідація очищення
12.8 Валідація аналітичних методів

13 Контроль змін
14 Відбракування і повторне використання матеріалів
14.1 Відбракування
14.2 Повторна обробка
14.3 Переробка
14.4 Регенерація матеріалів і розчинників
14.5 Повернення

15 Рекламації та відкликання

16 Виробники за контрактом (включаючи лабораторії)

17 Посередники, брокери, оптові торговці, дистриб'ютори, підприємства з перепакування і перемаркування
17.1 Пояснення щодо сфери застосування
17.2 Простежуваність розподілених АФІ та проміжної продукції
17.3 Управління якістю
17.4 Перепакування, перемаркування й утримання АФІ та проміжної продукції
17.5 Стабільність
17.6 Передача інформації
17.7 Робота з рекламаціями та відкликання
17.8 Робота щодо повернень

18 Спеціальна настанова щодо АФІ, які виробляють культивуванням клітин / ферментацією
18.1 Загальні положення
18.2 Утримання банку клітин і ведення протоколів
18.3 Культивування клітин/ферментація
18.4 Збір, виділення й очищення
18.5 Стадії видалення/інактивації вірусів

19 АФІ для використання при клінічних випробуваннях
19.1 Загальні положення
19.2 Якість
19.3 Обладнання і технічні засоби
19.4 Контроль сировини
19.5 Виготовлення
19.6 Валідація
19.7 Зміни
19.8 Лабораторний контроль
19.9 Документація

Частина 3 Документи пов'язані з GMP

Досьє виробничої дільниці (Site Master File)

Управління ризиками для якості (ICH Q9)

Фармацевтична система якості (ICH Q10)

Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії

Додаток 1 Виробництво стерильних лікарських засобів
Принцип
Загальні вимоги
Класифікація чистих приміщень та устаткування з чистим повітрям
Моніторинг чистих приміщень та устаткування з чистим повітрям
Ізолююча технологія
Технологія видування / дозування / герметизації
Продукція, яку піддають кінцевій стерилізації
Приготування в асептичних умовах
Персонал
Приміщення
Обладнання
Санітарія
Обробка
Стерилізація
Термічна стерилізація
Вологий жар
Сухий жар
Стерилізація опроміненням
Стерилізація оксидом етилену
Фільтрація лікарських засобів, які не можуть бути простерилізовані в остаточному первинному пакованні
Закінчення процесу виробництва стерильної продукції
Контроль якості

Додаток 2 Виробництво біологічних діючих речовин та біологічних лікарських препаратів
Сфера застосування
Принцип
Частина А. Загальні правила
Персонал
Приміщення та обладнання
Тварини
Документація
Технологічний процес
Вихідні матеріали та сировина
Система посівних культур та банків клітин
Принципи роботи
Контроль якості
Частина В. Специфічні правила щодо окремих видів препаратів
В1. Препарати тваринного походження
В2. Препарати алергенів
В3. Імунні сироватки тваринного походження
В4. Вакцини
В5. Рекомбінанті препарати
В6. Препарати моноклональних антитіл
В7. Препарати, отримані за допомогою трансгенних тварин
В8. Препарати, отримані з трансгенних рослин
В9. Препарати для генної терапії
В10. Препарати для терапії соматичними та ксеногенними клітинами, а також препарати тканинної інженерії

 

Додаток 3 Виробництво радіоактивних лікарських засобів
(радіофармацевтичних препаратів)
Принцип
Вступ
Клінічні випробування
Забезпечення якості
Персонал
Приміщення та обладнання
Загальні положення
Виготовлення стерильних радіофармацевтичних препаратів
Документація
Технологічний процес
Контроль якості
Контрольні та архівні зразки
Дистрибуція

Додаток 6 Виробництво медичних газів
Принцип
Виробництво газів як діючих речовин
Виробництво медичних газів
Персонал
Приміщення та обладнання
Приміщення
Обладнання
Документація
Технологічний процес
Переміщення та поставка кріогенних та зріджених газів
Наповнення та маркування балонів та пересувних кріогенних ємностей
Контроль якості
Транспортування упакованих газів

Додаток 7 Виробництво лікарських засобів рослинного походження
Принцип
Приміщення та обладнання
Зони зберігання
Виробнича зона
Обладнання
Документація
Специфікації на вихідні матеріали
Технологічні інструкції
Контроль якості
Відбір проб

Додаток 8 Відбір проб вихідної сировини та пакувальних матеріалів
Принцип
Персонал
Вихідна сировина
Пакувальні матеріали

Додаток 9 Виробництво рідин, кремів та мазей
Принцип
Приміщення та обладнання
Технологічний процес

Додаток 10 Виробництво дозованих аерозольних препаратів під тиском для інгаляцій
Принцип
Загальні вимоги
Приміщення та обладнання
Технологічний процес і контроль якості

Додаток 11 Комп'ютеризовані системи
Принцип
Загальні вимоги
1. Управління ризиками
2. Персонал
3. Постачальники та постачальники послуг Фаза проектування
4. Валідація Фаза роботи
5. Дані
6. Перевірки правильності
7. Зберігання даних
8. Виведення даних на пристрій для друку
9. Аудиторський слід
10. Управління змінами та конфігурацією
11. Періодична оцінка
12. Захист
13. Управління незвичайними подіями
14. Електронний підпис
15. Видача дозволу на випуск серії
16. Безперервність робочого процесу
17. Ведення архіву

 

Додаток 12 Застосування іонізуючого випромінювання у виробництві лікарських засобів
Вступ
Відповідальність
Вимірювання дози
Валідація процесу
Підготовка установки
Загальні положення
Гамма-випромінювачі
Електронно-променеві випромінювачі
Повторна підготовка
Приміщення
Обробка
Гамма-випромінювачі
Електронно-променеві випромінювачі
Документація
Мікробіологічний контроль

Додаток 13 Виробництво досліджуваних лікарських засобів
Принцип
Управління якістю
Персонал
Приміщення та обладнання
Документація
Специфікації та інструкції
Замовлення
Досьє специфікацій на препарат
Виробнича рецептура і технологічні інструкції
Інструкції з пакування
Протоколи виробництва, випробування та пакування серії
Технологічний процес
Пакувальні матеріали
Виробничі операції
Принципи, застосовні до препарату порівняння
Операції з кодування
Код рандомізації
Пакування
Маркування
Контроль якості
Видача дозволу на випуск серій
Відвантаження/транспортування
Рекламації
Відкликання та повернення
Відкликання
Повернення
Знищення
Доповнення

Додаток 14 Виробництво лікарських препаратів, одержуваних з донорської крові або плазми
1 Загальні положення
2 Принципи
3 Управління якістю
4 Простежуваність та заходи після взяття крові
5 Приміщення та обладнання
6 Виробництво
7 Контроль якості
8 Видача дозволу на випуск проміжної та готової продукції
9 Зберігання зразків пулів плазми
10 Видалення відходів
Доповнення

Додаток 15 Кваліфікація і валідація
Кваліфікація і валідація
Принцип
Планування валідації
Документація
Кваліфікація
Кваліфікація проекту
Кваліфікація монтажу
Кваліфікація функціонування
Кваліфікація експлуатаційних властивостей
Кваліфікація встановлених (використовуваних) технічних засобів, систем та обладнання
Валідація процесу
Загальні положення
Перспективна валідація
Супутня валідація
Ретроспективна валідація
Валідація очищення
Контроль змін
Ревалідація

Додаток 16 Сертифікація Уповноваженою особою та випуск серії
1 Сфера застосування
2 Принцип
3 Вступ
4 Загальні положення
5 Випробування серій і випуск препаратів, вироблених в ЕС/ЕЕА
6 Випробування серій і випуск препаратів, імпортованих з третьої країни
7 Випробування серій і випуск препаратів, імпортованих з третьої країни, з якою ЄС має угоду про взаємне визнання
8 Звичайні обов'язки Уповноваженої особи
9 Глосарій

Додаток 17 Випуск за параметрами
1 Принцип
2 Випуск за параметрами
3 Випуск за параметрами для стерильної продукції

Додаток 19 Контрольні та архівні зразки
1 Сфера застосування
2 Принцип
3 Тривалість зберігання
4 Кількість контрольних та архівних зразків
5 Умови зберігання
6 Письмові угоди
7 Контрольні зразки – загальні положення
8 Архівні зразки – загальні положення
9 Контрольні та архівні зразки препаратів, що паралельно імпортують/постачають
10 Контрольні та архівні зразки у разі припинення роботи виробника

Національний додаток Перелік редакційних змін та доповнень
Національний додаток Бібліографія

 

ПЕРЕДМОВА ДО ДОКУМЕНТА

«EU Guidelines to Good Manufacturing Practice

Medicinal Products for Human and Veterinary Use»
Фармацевтична промисловість у Європейському Союзі працює згідно з
високими стандартами щодо управління якістю при розробці, виробництві та
контролі лікарських засобів. Система видачі торгових ліцензій (marketing au-
thorisations) передбачає проходження всіма лікарськими засобами експертизи у
компетентному уповноваженому органі, щоб гарантувати їхню відповідність
сучасним вимогам щодо безпеки, якості й ефективності. Система ліцензування
виробництва (manufacturing authorisations) забезпечує, що вся продукція, до-
зволена для продажу на Європейському ринку, виготовлена лише виробниками,
що мають відповідну ліцензію, чия діяльність регулярно інспектується компе-
тентними уповноваженими органами із застосуванням принципів управління
ризиками для якості. Ліцензії на виробництво є обов'язковими для всіх фарма-
цевтичних виробників в Європейському Союзі незалежно від того, де реалізу-
ється продукція – на території Союзу, чи за його межами.

Комісія прийняла дві директиви, що встановлюють принципи та правила
належної виробничої практики (GMP) лікарських засобів. Директива
2003/94/ЕС стосується лікарських засобів для людини, а Директива
91/412/ЕЕC – лікарських засобів для застосування у ветеринарії. Докладні пра-
вила (вимоги), які узгоджуються з принципами цих директив, викладені в на-
станові з належної виробничої практики, яку використовують для оцінювання
заяв на одержання ліцензій на виробництво і на підставі якої інспектують виро-
бників лікарських засобів.

Принципи GMP та детальні правила поширюються на всі процеси, що по-
требують ліцензування відповідно до статті 40 Директиви 2001/83/ЕC та статті
44 Директиви 2001/82/ЕC із поправками. Крім того, вони поширюються на всі
серійні виробництва лікарських засобів, зокрема на виробництво в лікарнях.

Всі держави ЄС та представники промисловості дійшли згоди, щоб вимо-
ги належної виробничої практики щодо лікарських засобів для застосування у
ветеринарії були такими самими як щодо лікарських засобів для людини. Деякі
більш докладні правила GMP, специфічні для виробництва лікарських засобів
для ветеринарії та імунобіологічних лікарських засобів для ветеринарії, викла-
дено у двох додатках.

Ця Настанова складається із трьох частин та доповнена серією додатків.
Частина I містить принципи GMP щодо виробництва лікарських засобів. Час-
тина II охоплює принципи GMP щодо виробництва діючих речовин, викорис-
товуваних як вихідна сировина. Частина III містить пов'язані із GMP докумен-
ти, в яких роз'яснено нормативні очікування.

Глави частини I щодо «основних вимог» починаються із принципів, ви-
значених у Директиві 2003/94/ЕC та Директиві 91/412/ЕEC. У главі 1 «Управ-
ління якістю» викладено фундаментальну концепцію управління якістю при

виробництві лікарських засобів. Згідно з нею в кожній з глав міститься прин-
цип, у якому сформульовані цілі управління якістю стосовно того аспекту, яко-
му присвячена ця глава, і наведений текст правил, викладених настільки дета-
льно, щоб виробники могли зрозуміти їх сутність і додержуватися при реаліза-
ції цього принципу.

Згідно з переглянутою статтею 47 та статтею 51 Директиви 2001/83/ЕC та
Директиви 2001/82/ЕC відповідно, із змінами та доповненнями, Комісія прий-
має та публікує детальні правила до принципів GMP щодо діючих речовин, ви-
користовуваних як вихідна сировина. Частина II була створена на основі наста-
нови, розробленої ICH та опублікованої як документ ICH Q7A щодо «активних
фармацевтичних інгредієнтів». Ця частина поширюється на лікарські засоби як
для людини, так і для застосування у ветеринарії.

У доповнення до основних принципів і правил належної виробничої
практики, викладених у частинах I та II, у настанову включено низку додатків,
що містять більш докладні правила для специфічних галузей діяльності. До де-
яких виробничих процесів необхідно одночасно застосовувати декілька додат-
ків (наприклад: додатки щодо виробництва стерильних лікарських засобів, ра-
діофармацевтичних препаратів і/або біологічних лікарських засобів).

Після додатків наведено словник деяких спеціальних термінів, що вико-
ристовуються у цій настанові. У частині III міститься комплект пов'язаних із
GMP документів, що не містять детальних правил стосовно принципів GMP,
встановлених у Директивах 2003/94/ЕС та 91/412/ЕС. Мета частини III – це
роз'яснення нормативних очікувань; її слід розглядати як джерело інформації
щодо сучасних найкращих практичних рішень. Окремо у кожному документі
описані детальні відомості щодо його застосування.

Настанова не стосується питань безпеки персоналу, зайнятого у виробни-
цтві. Ці питання можуть бути дуже важливими при виробництві певних лікар-
ських засобів, таких, як сильнодіючі, біологічні та радіоактивні. Вони регулю-
ються іншими постановами Союзу або національним законодавством.

Настанова передбачає, що власник ліцензії на виробництво систематично
включає вимоги торгової ліцензії, що стосуються безпеки, якості та ефективно-
сті препаратів, у всі заходи щодо виробництва, контролю і видачі дозволів на
випуск.

Протягом багатьох років виробництво лікарських засобів відбувається
згідно з правилами належної виробничої практики; виробництво лікарських за-
собів не регулюється стандартами CEN/ISO. У цьому виданні настанови стан-
дарти CEN/ISO були враховані, проте термінологія цих стандартів не застосо-
вувалась. Визнано, що існують інші прийнятні методи, які відрізняються від
описаних у цій настанові, за допомогою яких можливо дотримуватись принци-
пів управління якістю. Настанова не призначена будь-яким чином обмежувати
розвиток будь-яких нових концепцій або нових технологій, які пройшли валі-
дацію та гарантують рівень управління якістю принаймні еквівалентний вста-
новленому в цій настанові.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Ця настанова є прийнятим зі змінами (версії en) нормативним докумен-
том «EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human
and Veterinary Use» («Європейські правила з належної виробничої практики
лікарських засобів для людини та застосування у ветеринарії») (далі Настанова
з GMP ЄC), який входить до тому 4 «The Rules Governing Medicinal Products in
the European Union» («Правила, що регулюють лікарські засоби в Європейсько-
му Союзі»).

Організація, відповідальна за цю настанову, – Міністерство охорони здо-
ров'я України.

Настанова містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Ця настанова замінює Настанову СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011 «Лікарські за-
соби. Належна виробнича практика».

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2013 була прийнята з метою актуалізації,
оскільки було переглянуто та актуалізовано розділ 1 та розділ 7 частини I На-
станови з GMP ЄC, а також додаток 2 до цієї настанови, які введено в дію 31 сі-
чня 2013 р. Зроблено наступні зміни:

– розділ 1 «Quality Management» («Управління якістю») названо «Pharma-
ceutical Quality System» («Фармацевтична система якості»). Поправки у тексті
розділу 1 внесені з метою узгодження з концепцією та термінологією Настано-
ви ICH Q10 «Pharmaceutical Quality System», яка у грудні 2010 р. введена до ча-
стини III Настанови з GMP ЄC;

– розділ 7 «Contract Manufacture and Analysis» («Виробництво та аналіз за
контрактом») названо «Outsourced Activities» («Зовнішня (аутсорсингова) дія-
льність»). Перегляд розділу 7 здійснено з метою урахування положень Наста-
нови ICH Q10 «Pharmaceutical Quality System»;

– переглянуто додаток 2 «Manufacture of Biological Medicinal Products for
Human Use» («Виробництво біологічних лікарських засобів для застосування
людиною»), який названо «Manufacture of Biological Active Substances and Me-
dicinal Products for Human Use» («Виробництво біологічних діючих речовин та
біологічних лікарських препаратів для людини»). Додаток 2 було переглянуто
внаслідок реструктуризації Настанови з GMP ЄС, з огляду на нові технології та
концепції виробництва, збільшення біологічних лікарських препаратів, що
включають декілька нових типів препаратів, таких як продукти, отримані тран-
сгенним шляхом та високотехнологічні лікарські препарати (Advanced Therapy
Medicinal Products – ATMPs), а також відповідних нових положень законодав-
ства ЄС.

Настанову СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2013 було актуалізовано відповідно до за-
значених змін у Настанові з GMP ЄС.

Відповідні зміни було внесено також у розділи «Сфера застосування»,
«Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять», «Познаки та скоро-
чення», а також у національні додатки «Бібліографія» та «Перелік редакційних
змін та доповнень».

Наказами МОЗ України надано чинності новим гармонізованим настановам:

– Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 «Лікарські засоби. Належна практи-
ка культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження», що
гармонізована з настановою Doc. Ref. EMEA/HMPC/246816/2005 «Guideline on
Good Agricultural and Collection Practice (GACP) for Starting Materials of Herbal
Origin» (London, 20 February 2006);

– Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 «Лікарські засоби. Якість води для
застосування у фармації», що гармонізована з настановою CPMP/QWP/158/01
rev. – EMEA/СVМР/115/01 rev. «Note for Guidance on Quality of Water for Phar-
maceutical Use» (London, May 2002);

– Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2012 «Лікарські засоби. Фармацевтична
якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів», що гармонізована з
настановою EMEA/СHМР/QWP/49313/2005 Corr. «Guideline on the Pharmaceuti-
cal Quality of Inhalation and Nasal Products» (London, 21 June 2006).

В тексті Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2013 було зроблено відповідні по-
силання на настанови, що прийняті МОЗ України, внесено відповідні допов-
нення до розділу «Нормативні посилання», а також національних додатків «Бі-
бліографія» та «Перелік редакційних змін та доповнень».

У додатку 10 Настанови з GMP ЄС, як і в попередніх версіях цієї наста-
нови описані методи виробництва і наповнення дозованих аерозольних препа-
ратів під тиском для інгаляцій, які не відповідають сучасному технічному рів-
ню, оскільки розраховані на використання двох екологічно небезпечних пропе-
лентів: хладону 11, що має високу температуру кипіння, та хладону 12 з низь-
кою температурою кипіння. На сьогодні замість хладону 11 використовують, як
правило, етанол, а замість хладону 12 – екологічно безпечні пропеленти (на-
приклад, пропелент HFC-134a), що мають низькі температури кипіння. Етанол
може зовсім не входити до складу препаратів. В зв'язку з цим методи виробни-
цтва і наповнення дозованих аерозольних препаратів під тиском для інгаляцій
змінилися. У п. 1 додатка 10 додатково описані сучасні технології. Крім того,
додатково визначено принцип забезпечення якості при подвійному наповненні,
важливі об'єкти виробничого контролю, фактори ризиків для якості препаратів,
залежність показників якості дозованих препаратів для інгаляцій під тиском,
що регламентуються сучасними фармакопейними та регуляторними вимогами,
від технологічного процесу, а також якості дозуючих клапанів і насадок-
інгаляторів.

До цієї настанови внесені окремі зміни відносно Настанови з GMP ЄС,
зумовлені правовими вимогами, прийнятими гармонізованими нормативними
документами і конкретними потребами фармацевтичної промисловості Украї-
ни. Редакційні зміни і додаткову інформацію було долучено безпосередньо у
пункти, до яких вони відносяться, позначено іншим шрифтом та літерою N.

До настанови внесено такі редакційні зміни та додаткову інформацію:

– назву цієї настанови наведено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003 «На-
ціональна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимо-

ги до змісту нормативних документів», а позначення – відповідно до вимог ста-
ндарту СТ МОЗУ 42-1.0:2005 «Фармацевтична продукція. Система стандарти-
зації. Основні положення»;

– додатково введені такі структурні елементи настанови, як «Передмова»,
«Національний вступ», «Сфера застосування», «Нормативні посилання», «Тер-
міни та визначення понять», «Познаки та скорочення», а також національні до-
датки «Перелік редакційних змін та доповнень» і «Бібліографія», які оформлені
згідно з вимогами державних стандартів України: ДСТУ 1.5-2003 «Національна
стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до зміс-
ту нормативних документів» та ДСТУ 1.7-2001 «Національна стандартизація.
Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стан-
дартів»; ці структурні елементи не позначені номерами, щоб зберегти у цій на-
станові нумерацію структурних елементів і правил Настанови з GMP ЄC;

– усі терміни та визначення понять (крім термінів, наведених в додатку 16
та документах частини III Настанови з GMP ЄC) приведено за алфавітом у роз-
ділі «Терміни та визначення понять»; спочатку за алфавітом (спершу українсь-
кою, а потім латинською) наведені терміни, що містяться у глосаріях до части-
ни I та деяких додатків Настанови з GMP ЄC, а також деякі терміни з інших до-
кументів; при цьому, за необхідністю, у примітках до окремих термінів зазна-
чено додаток, якого стосується цей термін; потім окремо за алфавітом наведені
терміни, що містяться у глосарії до частини II Настанови з GMP ЄC;

– у цій настанові по всьому тексту (крім передмови до документа «EU
Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Vet-
erinary Use» і додатка 16) замінили деякі слова і вирази, наприклад, «Member
States» («країни-учасниці»), «ЕС/ЕЕА» («Європейське Співтовариство / Євро-
пейська економічна зона»), «ЕЕА», «ЕС» або «EU» («Європейський Союз») за-
мінили на «Україна»; «Marketing Authorisation» («торгова ліцензія») – на «ре-
єстраційне досьє» або «реєстраційне посвідчення» залежно від контексту,
«Clinical Trial Authorisation» («дозвіл на клінічні випробування») – на «досьє
досліджуваного лікарського засобу для клінічних випробувань» і т. ін.;

– у цій настанові поряд з посиланнями на європейські документи, доку-
менти ICH і стандарти EN/ISO або замість них наведені посилання на гармоні-
зовані з ними нормативні документи, прийняті в Україні. Наприклад, замість
посилань на Настанову ICH Q10 наведені посилання на гармонізовану з нею
Настанову СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011, замість «Європейська Фармакопея» зазна-
чено «Європейська Фармакопея або Державна Фармакопея України, або інша
відповідна фармакопея». Це обумовлено тим, що Державна Фармакопея Украї-
ни гармонізована з Європейською Фармакопеєю, а встановлені в ній додаткові
національні вимоги жорсткіші. Під словами «інша відповідна фармакопея» ма-
ється на увазі фармакопея держави ЄС або Фармакопея США;

Перелік редакційних змін та доповнень наведено в національному додат-
ку «Перелік редакційних змін та доповнень».

Настанова має наступні технічні відхилення:

– оскільки ця настанова поширюється на виробництво лікарських засобів
для людини, до неї не включено додатки 4 та 5 до Настанови з GMP ЄC, що
стосуються виробництва лікарських засобів для застосування у ветеринарії. Ві-
дповідно до цього у розділі «Терміни та визначення понять» із визначень тер-
міна «лікарський засіб; лікарський препарат» («medicinal product») виключено,
що лікарські засоби призначені для тварин. З тексту цієї настанови виключено
посилання та виноски щодо Директиви 91/412/ЕЕС, Директиви 2001/82/ЕС та
Директиви 2004/28/ЕС (крім передмови до документа «EU Guidelines to Good
Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use», розділу
«Нормативні посилання», передмови до додатка 14 Настанови з GMP ЄС і до-
датка 16), а також на відповідні додатки 4 і 5, які стосуються препаратів для за-
стосування у ветеринарії (наприклад, у п. 3.1 додатка 19);

– таблиця 13.2 та доповнення 13.3 у додатку 13, а також доповнення 1 у
додатку 14 надані як довідкові, оскільки призначені тільки для держав ЄС;

– у цю настанову додаток 16, присвячений сертифікації і випуску серій
лікарських засобів Уповноваженими особами в межах ЕС/ЕЕА, включений як
довідковий додаток, що містить інформаційні положення. Цей додаток є перек-
ладом на українську мову тексту додатка 16 до Настанови з GMP ЄС («Certifi-
cation а Qualified Person and Batch Release»), не адаптованого до законодавчої і
нормативної бази України. Відповідні посилання на додаток 16 в тексті цієї на-
станови (наприклад, в п. 41 додатка 13) виключені. Окремі положення додатка
16 можуть бути введені в Україні у разі створення певних умов. До цього часу у
відповідних випадках, керуючись цими положеннями, можна приймати раціо-
нальні рішення на підставі накопиченого в ЄС досвіду відносно сертифікації
серій Уповноваженими особами. Цей додаток може набути чинності в Україні у
разі створення відповідних умов для його використання.

Ця настанова придатна для організації виробництва лікарських засобів ві-
дповідно до принципів і правил GMP, а також для аудиту, інспектування, сер-
тифікації виробничих дільниць на відповідність GMP та ліцензування виробни-
цтва лікарських засобів, оскільки вимоги належної виробничої практики були
введені у Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробницт-
ва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі –
Ліцензійні умови), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 31.10.2011 р. № 723, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 груд-
ня 2011 р. за № 1420/20158. Підприємства-виробники мають здійснювати свою
виробничу діяльність у відповідності з принципами і правилами, наведеними в
цій настанові.

Ця настанова буде регулярно переглядатися відповідно до змін і допов-
нень, що вносяться до Настанови з GMP ЄС.

НАСТАНОВА

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Належна виробнича практика
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Надлежащая производственная практика
MEDICINAL PRODUCTS

Good manufacturing practices
Чинна від 2013-07-18
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ця настанова установлює принципи та правила (вимоги) належної вироб-
ничої практики лікарських засобів для людини, включаючи діючі речовини, що
використовуються в складі лікарських препаратів. Деякі положення цієї наста-
нови є рекомендаціями або повідомленнями, що зазначено окремо.

Ця настанова застосовна до виробництва лікарських засобів, що вироб-
ляються в Україні для продажу на внутрішньому ринку та з метою експорту, а
також до лікарських засобів, що імпортуються в Україну.

Частина 1 цієї настанови і додатки поширюються на виробництво лікар-
ських засобів для людини, включаючи їх повне і неповне виробництво, а також
різні процеси фасування, пакування або маркування. Крім того, вони поширю-
ються на всі серійні виробництва лікарських засобів, а також на виробництво
лікарських препаратів для клінічних випробувань.

Частина 2 цієї настанови поширюється на виробництво діючих речовин
(активних фармацевтичних інгредієнтів), що використовуються в складі лікар-
ських препаратів для людини. На виробництво деяких діючих речовин можуть
поширюватися частина 1 цієї настанови та відповідні додатки. Додаткові пояс-
нення щодо сфери застосування принципів та правил належної виробничої
практики щодо діючих речовин наведені у п. 1.2 частини 2.

Документи, що входять до частини 3 цієї настанови, поширюються на ви-
робництво як діючих речовин, так і лікарських препаратів для людини.

Частина 1 цієї настанови і додатки не поширюються на виготовлення, фа-
сування, перепакування або перемаркування, якщо ці процеси здійснюються
винятково для роздрібної торгівлі лікарськими засобами фармацевтами в апте-
ках.

Частина 2 цієї настанови не поширюється на цільну донорську кров та
плазму, а також на лікарські засоби в пакованні «ангро» та допоміжні речовини.

Ця настанова не поширюється на питання охорони праці та промислової
безпеки, а також екологічної безпеки, які визначаються іншими нормативними
документами та чинним законодавством України.

Цю настанову застосовують для побудови фармацевтичної системи якості
і організації належного виробництва готових лікарських засобів та діючих ре-
човин; для проектування, будівництва, реконструкції та технічного переосна-
щення підприємств-виробників готових лікарських засобів та діючих речовин.

Цю настанову мають застосовувати підприємства-виробники готових лі-
карських засобів та діючих речовин в Україні, незалежно від відомчого підпо-
рядкування та форми власності, а також відповідні підприємства-виробники,
продукція яких імпортується в Україну.

Ця настанова придатна для організації виробництва лікарських засобів
згідно з принципами та правилами GMP, а також для використання з метою ау-
диту, інспектування, сертифікації виробничих ділянок на відповідність GMP та
ліцензування виробництва лікарських засобів.
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цій настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення і пов'язані з ними ко-
нтрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря (ГОСТ ИСО
14644-1-2002, IDT)

Державна Фармакопея України. Перше видання. 2001 р.

Державна Фармакопея України. Перше видання. Доповнення 1. 2004 р.

Державна Фармакопея України. Перше видання. Доповнення 2. 2008 р.

Державна Фармакопея України. Перше видання. Доповнення 3. 2009 р.

Державна Фармакопея України. Перше видання. Доповнення 4. 2011 р.

Настанова 42-3.2:2004 Настанови з якості. Лікарські засоби. Специфіка-
ції: контрольні випробування та критерії прийнятності

Настанова 42-3.3:2004 Настанови з якості. Лікарські засоби. Випробуван-
ня стабільності

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для за-
стосування у фармації

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2012 Лікарські засоби. Фармацевтична
якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої
дільниці

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризика-
ми для якості (ICH Q9)

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична си-
стема якості (ICH Q10)

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармо-
нізовані вимоги щодо сертифікації серії

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика
культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження

ISO 14644-1:1999 Cleanrooms and associated controlled environments – Part
1: Classification of air cleanliness

ISO 14644-2:2000 Cleanrooms and associated controlled environments – Part 2:

Specifications for testing and monitoring to prove continuet compliance with ISO 14644-1

Council Directive 86/609/EЕC of 24 November 1986 on the approximation of
laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the
protection of animals used for experimental and other scientific purposes

Commission Directive 91/412/EEC of 23 July 1991 laying down the principles
and guidelines of good manufacturing practice for veterinary medicinal products

Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12
March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified
organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC

Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4
April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provi-
sions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in
the conduct of clinical trials on medicinal products for human use

Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 No-
vember 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products

Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 No-
vember 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use

Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27
January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, testing, pro-
cessing, storage and distribution of human blood and blood components and amend-
ing Directive 2001/83/EC

Commission Directive 2003/63/EC of 25 June 2003 amending Directive
2001/83/EC of the European Parliament and of the Council on the Community code
relating to medicinal products for human use

Directive 2003/65/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July
2003 amending Council Directive 86/609/EЕC of 24 November 1986 on the approxi-
mation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regard-
ing the protection of animals used for experimental and other scientific purposes

Commission Directive 2003/94/EC of 8 October 2003 laying down the princi-
ples and guidelines of good manufacturing practice in respect of medicinal products
for human use and investigational medicinal products for human use

Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31
March 2004 on setting standards of quality and safety for the donation, procurement,
testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells

Directive 2004/24/EC of the European Parliament and of the Council of 31
March 2004 amending, as regards traditional herbal medicinal products, Directive
2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use

Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31
March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to me-
dicinal products for human use

Commission Directive 2004/33/EC of 22 March 2004 implementing Directive
2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain tech-
nical requirements for blood and blood components

Commission Directive 2005/28/EC of 8 April 2005 laying down principles and
detailed guidelines for good clinical practice as regards investigational medicinal
products for human use, as well as the requirements for authorisation of the manufac-

turing or importation of such products

Commission Directive 2005/61/EC of 30 September 2005 implementing Di-
rective 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards tracea-
bility requirements and notification of serious adverse reactions and events

Commission Directive 2005/62/EC of 30 September 2005 implementing Di-
rective 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards Com-
munity standards and specifications relating to a quality system for blood establish-
ments

Directive 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May
2009 on the contained use of genetically modified micro-organisms

Recommendation № R (95) 15 (Council of Europe). – Guide to the Prepara-
tion, use and quality assurance of blood components

European Pharmacopoeia. 7th Edition. European Directorate for the Quality of
Medicines (EDQM). – Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France 2010.

07/2008:0853. Human Plasma for Fractionation. – European Pharmacopoeia 7.0. –
P. 2181-2182.

01/2011:1646. Human Plasma (Pooled and Treated for Virus Inactivation). –
European Pharmacopoeia 7.0. – P. 2182-2184.

CPMP/ICH/381/95 Note for Guidance on Validation of Analytical Procedures:
Text and Methodology

СРМР/BWP/268/95 Note for Guidance on Virus Validation Studies: The De-
sign, Contribution and Interpretation of Studies validating the Inactivation and Re-
moval of Viruses

СРМР/BWP/269/95 rev. 3 Note for Guidance on Plasma-Derived Medicinal
Products

CPMP/ICH/2736/99 corr (Q1A R) Note for guidance on stability testing: sta-
bility testing of new drug substances and products

CPMP/QWP/2819/00 (EMEA/CVMP/814/00) Guideline on Quality of Herbal
Medicinal Products / Traditional Herbal Medicinal Products

CPMP/QWP/2820/00 (EMEA/CVMP/815/00) Guideline on Specifications:
Test Procedures and Criteria for Herbal Substances, Herbal Preparations and Herbal
Medicinal Products / Traditional Herbal Medicinal Products

CPMP/QWP/1719/00 Guideline on Medicinal Gases: Pharmaceutical Docu-
mentation

CPMP/QWP/158/01 rev. – EMEA/СVМР/115/01 rev. Note for Guidance on
Quality of Water for Pharmaceutical Use

EMA/410/01 Rev. 3 Note for Guidance Minimising the Risk of Transmitting
Animal Spongiform Encephalopathy Agents via Human and Veterinary Medicinal
Products (2011/C 73/01)

EMEA/CHMP/BWP/3794/03 Rev. 1 Guideline on the Scientific Data Re-
quirements for a Plasma Master File (PMF) Revision 1

CHMP/QWP/185401/2004 Guideline on the Requirements to the Chemical
and Pharmaceutical Quality Documentation concerning Investigational Medicinal
Products in Clinical Trials

EMEA/CPMP/BWP/125/04 Guideline on Epidemiological Data on Blood

Transmissible Infections

EMEA/HMPC/246816/2005 Guideline on Good Agricultural and Collection
Practice (GACP) for Starting Materials of Herbal Origin

EMEA/СHМР/QWP/49313/2005 Corr. Guideline on the Pharmaceutical Qual-
ity of Inhalation and Nasal Products

EMA/CHMP/BWP/548524/2008 Guideline on Epidemiological Data on Blood
Transmissible Infections

EMEA/CHMP/CРWP/83508/2009 Guideline on xenogenic cell-based medici-
nal products

EMA/INS/GMP/79766/2011 Quality Risk Management (ICH Q9)

EMA/INS/GMP/79818/2011 Pharmaceutical Quality System (ICH Q10)

EMA/INS/MRA/387218/2011 Rev 5 Internationally harmonised requirements
for batch certification

The Rules Governing Medicinal Products in the European Union. Volume 3A.
Medicinal products for human use. Quality and biotechnology. The use of ionising
radiation in the manufacture of medicinal products (3AQ4a)

The Rules Governing Medicinal Products in the European Union. Volume 3A.
Medicinal products for human use. Quality and biotechnology. Production and quali-
ty control of medicinal products derived by recombinant DNA technology (3AB1a)

The Rules Governing Medicinal Products in the European Union. Volume 3A.
Medicinal products for human use. Quality and biotechnology. Production and quali-
ty control of monoclonal antibodies (3AB4a)

The Rules Governing Medicinal Products in the European Union. Volume 3A.
Medicinal products for human use. Quality and biotechnology. Virus validation stud-
ies: the design, contribution and interpretation of studies validating the inactivation
and removal of viruses (CPMP/BWP/268/95, 3AB8a)

EudraLex. – The Rules Governing Medicinal Products in the European Union.
– Volume 4. EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for
Human and Veterinary Use

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index en.htm

EudraLex. – The Rules Governing Medicinal Products in the European Union.
– Volume 4. Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veter-
inary Use. – Explanatory Notes on the preparation of a Site Master File. – European
Comission, Brussels, SANCO/C8/AM/sl/ares (2010) 1064603. – 8 p.

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index en.htm

The Rules Governing Medicinal Products in the European Union. Volume 10.
Clinical Trials. Notice to Applicants. – Chapter V. Additional Information. – Guid-
ance on Investigational Medicinal Products (IMPs) and other Medicinal Products
used in Clinical Trials

ICH Q2A Guideline on Validation of Analytical Procedures: Methodology

ICH Q2B Guideline on Validation of Analytical Procedures: Definitions and
Terminology

ICH Q5A Quality of Biotechnological Products: Viral Safety Evaluation of Bi-
otechnology Products Derived From Cell Lines of Human or Animal Origin

ICH Q5C Quality of Biotechnological Products: Stability Testing of Biotech-
nological/Biological Products

ICH Q5D Quality of Biotechnological Products: Derivation and Characterisa-

tion of Cell Substrates Used for Production of Biotechnological/Biological Products

ICH Q6A Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for New
Drug Substances and New Drug Products: Chemical Substances

ICH Q6B Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Bio-
technological/Biological Products

ICH Q7A Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical In-
gredients

ICH Q8 Pharmaceutical development

ICH Q9 Quality Risk Management

ICH Q10 Pharmaceutical Quality System

РЕ 008-4 (1 Annex) Explanatory Notes for Pharmaceutical Manufacturers on
the Preparation of a Site Master File, 1 January 2011

Guidelines for Drinking-water Quality. Volume 1: Recommendations. – Se-
cond edition. – WHO, 1993. – X + 188 p.

WHO Expert Committee on Specifications for Biological Standardization. For-
ty-third Report. Geneva, World Health Organization, 1994 (WHO Technical Report
Series № 840)

Guidelines for Drinking-water Quality. Volume 2: Health Criteria and Other
Supporting Information. – Second edition. – WHO, 1996. – XVI + 973 p.

Guidelines for Drinking-water Quality. Volume 3: Surveillance and Control of
Community Water Supplies. – Second edition. – WHO, 1997. – XII + 238 p.

Guidelines for Drinking-water Quality. Addendum to Volume 1: Recommen-
dations. – WHO, 1998. – VIII + 36 p.

Guidelines for Drinking-water Quality. Addendum to Volume 2: Health Criteria
and Other Supporting Information. – Second edition. – WHO, 1998. – VIII + 283 p.

Guidelines for Drinking-water Quality. Addendum: Microbiological Agents in
Drinking-water. – WHO, 2001. – 141 p.

WHO Recommendations for the production, control and regulation of human
plasma for fractionation. Annex 4 in: WHO Expert Committee on Biological Stand-
ardization. Fifty-sixth report. Geneva, World Health Organization, 2007 (WHO
Technical Report Series, № 941)

WHO guidelines on good manufacturing practices for blood establishments.
Annex 4 in: WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Prepara-
tions. Forty-fifth report. Geneva, World Health Organization, 2011 (WHO Technical
Report Series, № 961)

Довідкові джерела інформації наведено в національному додатку «Бібліо-
графія».
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Наведені у цьому розділі визначення застосовують до термінів, які вико-
ристовують у цій настанові. Визначення цих термінів можуть відрізнятися в
інших нормативних документах, або терміни можуть мати інші значення. Тер-
міни на англійській мові, що відповідають стандартизованим в цьому розділі
термінам, приведені на підставі [27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 117, 118, 119, 120, 121,

122, 123, 124, 125].

1. Нижче подано терміни, вжиті в частині 1 і додатках цієї настанови, де-
які терміни з інших документів, а також визначення позначених ними понять:

Ад'ювант (adjuvant, [117])

Хімічна або біологічна речовина, що посилює імунну відповідь проти ан-
тигену.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Алергоїди (alergoids, [117])

Алергени, які хімічно модифіковані, щоб зменшити реактивність IgE.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Аналіз ризику (risk analysis)

Метод оцінки та характеристики критичних параметрів функціонування
обладнання чи процесу.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Антигени (antigens, [117])

Речовини (наприклад, токсини, чужорідні білки, бактерії, клітини тка-
нин), здатні викликати специфічні імунні реакції.

Антитіло (antibody, [117])

Білки, що продукуються В-лімфоцитами, які зв'язуються зі специфічними
антигенами. За основними відмінностями в методі виробництва антитіла можна
поділити на 2 основні типи:

• Моноклональні антитіла (monoclonal antibodies – MAb, [117])

Отримана з одного клону лімфоцитів або за допомогою технології реком-
бінантних ДНК однорідна популяція антитіл, які зв'язуються з одним епітопом.

• Поліклональні антитіла (polyclonal antibodies, [117])

Антитіла, отримані від ряду клонів лімфоцитів, вироблених в організмі
людини і тварин у відповідь на епітопи більшості «чужорідних» молекул.

Примітка. Терміни і визначення стосуються додатка 2.

Багатоцільові технічні засоби (multi-product facility, [117])

Технічні засоби, за допомогою яких виробляють або одночасно, або за
принципом кампаній ряд різних біологічних лікарських речовин та препаратів, і
в рамках яких комплект(и) обладнання може бути або спеціально призначеним
для конкретних речовин чи препаратів, або ні.

Примітка. Терміни і визначення стосуються додатка 2.

Баланс (reconciliation)

Співвідношення між кількістю продукції або матеріалів, виготовлених
або використаних теоретично і фактично, з обов'язковим врахуванням звичай-
ного відхилення.

Балон (cylinder)

Контейнер зазвичай циліндричної форми, що призначений для стиснених,
зріджених або розчинених газів, обладнаний засобами регулювання самовіль-
ного витоку газу при атмосферному тиску та кімнатній температурі.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Банк клітин (cell bank, [117])

Сукупність відповідних контейнерів, що зберігаються за певних умов, та
вміст яких має однаковий склад. Кожен контейнер являє собою аліквоту одного
(того самого) пулу клітин.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Банк клітин (cell bank)

. Система банку клітин (cell bank system)

Це система, за допомогою якої виготовляють послідовні серії продукції з
використанням клітинних культур, що походять з одного й того ж головного
банку клітин (характеризується ідентичністю клітинної лінії і повною відсутні-
стю контамінації). Для приготування робочого банку клітин використовується
певне число контейнерів із головного банку клітин. Систему банку клітин валі-
дують щодо кількості пасажів або числа подвоєнь популяції після понад досяж-
ної кількості пасажів під час звичайного технологічного процесу.

. Головний банк клітин (master cell bank)

Цілком охарактеризована культура клітин, розподілена в контейнери за од-
ну операцію, яка оброблюється разом таким чином, щоб забезпечити одноманіт-
ність, і яка зберігається таким способом, що забезпечує стабільність. Звичайно го-
ловний банк клітин зберігають при температурі мінус 70 оС або нижче.

. Робочий банк клітин (working cell bank)

Культура клітин, що походить із головного банку клітин і призначена для
підготовки клітинних культур, використовуваних у технологічному процесі.
Звичайно робочий банк клітин зберігається при температурі –70 оС або нижче.

Біологічний лікарський препарат (biological medicinal product, [125])

Біологічний лікарський препарат – це препарат, діюча речовина якого є
біологічною речовиною. Біологічною речовиною є речовина, що виробляється
біологічним джерелом або екстрагується з нього. Для її характеристики та ви-
значення якості необхідна комбінація фізико-хімічних і біологічних випробу-
вань, а також оцінка технологічного процесу та його контролю. Біологічними
лікарськими препаратами вважають: імунологічні лікарські препарати
(будь-які лікарські препарати, що є вакцинами, токсинами, сироватками, або
препарати алергенів) і лікарські препарати, отримані з донорської крові та
плазми (лікарські препарати на основі компонентів крові, виготовлені промис-
ловим способом на державних або приватних підприємствах; такими препара-
тами, зокрема, є альбумін, фактори згортання крові та імуноглобуліни людини);
лікарські препарати, що отримані за допомогою одного з наступних біоте-
хнологічних процесів: 1) технологія рекомбінантної ДНК, 2) контрольована
експресія генів, що кодують біологічно активні білки у прокаріотів та еукаріо-
тів, у тому числі трансформовані клітини ссавців, 3) методи гібридоми і монок-
лональних антитіл; високотехнологічні лікарські препарати, що отримують
за допомогою виробничих процесів, пов'язаних з різними одержаними шляхом
переносу генів біомолекулами та/або біологічно модифікованими клітинами,
що є діючими речовинами або частинами діючих речовин.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2. Визначення терміна наведено у
додатку I до Директиви 2003/63/EC (третій абзац пункту 3.2.1.1(b) частини I).

Біологічні агенти (biological agents)

Мікроорганізми, включаючи отримані засобами генної інженерії, клітин-
ні культури і ендопаразити, як патогенні, так і непатогенні.

Біореактор (biogenerator)

Закрита система, така, як ферментер, у яку вводять біологічні агенти по-
ряд з іншою сировиною таким чином, що це приводить до їхнього розмноження
або до продукування ними інших речовин шляхом взаємодії з іншою сирови-
ною. Біореактори звичайно оснащені регулюючими і контролюючими прила-
дами, а також пристосуваннями для з'єднання, додавання і видалення речовин.

Валідація (validation)

Дії, які відповідно до принципів належної виробничої практики дово-
дять, що певна методика, процес, обладнання, сировина, діяльність або система
дійсно дають очікувані результати (див. також термін «кваліфікація»).

Валідація очищення (cleaning validation)

Документоване підтвердження того, що затверджена процедура очищен-
ня забезпечуватиме таку чистоту обладнання, яка необхідна для виробництва
лікарських засобів.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Валідація процесу (process validation)

Документоване підтвердження того, що процес, який відбувається в ме-
жах встановлених параметрів, може здійснюватися ефективно та з відтворюва-
ними результатами і призводить до отримання лікарського препарату, що від-
повідає заздалегідь встановленим специфікаціям і характеристикам якості.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

. Перспективна валідація (prospective validation)

Валідація, що проводиться до початку серійного виробництва продукції,
призначеної для продажу.

. Супутня валідація (concurrent validation)

Валідація, що проводиться в ході серійного виробництва продукції, приз-
наченої для продажу.

. Ретроспективна валідація (retrospective validation)

Валідація процесу у випадку препарату, який уже розміщений на ринку,
на підставі зібраних даних про виробництво, випробування і контроль серій.

. Ревалідація; повторна валідація (re-validation)

Повторення валідації процесу для забезпечення гарантії того, що зміни
процесу/обладнання, внесені відповідно до процедур контролю змін, не впли-
нули несприятливо на характеристики процесу та якість препарату.

Примітка. Терміни і визначення стосуються додатка 15.

Вектор (vector, [117])

Агент трансмісії, що передає генетичну інформацію від однієї клітини
або організму до інших, наприклад, плазміди, ліпосоми, віруси.

Примітка. Терміни і визначення стосуються додатка 2.

Вектор вірусний (viral vector, [117])

Вектор, отриманий шляхом модифікації вірусу за допомогою методів мо-
лекулярної біології таким чином, щоб зберегти деякі, але не всі, материнські

гени вірусу; якщо гени, відповідальні за здатність вірусу до реплікації, видале-
ні, створений вектор є нездатним до реплікації.

Примітка. Терміни і визначення стосуються додатка 2.

Відвантаження/транспортування (shipping)

Дії щодо пакування для відвантаження і відправлення лікарських засобів
для клінічних випробувань згідно з розпорядженням.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Відкачувати (evacuate)

Видаляти газ, що залишився в контейнері / системі, за допомогою вакуу-
мної системи до тиску менше ніж 1,013 Бар.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Відповідальна особа (Responsible Person, [123])

1. У кожній установі з обробки тканин слід призначити відповідальну
особу, яка повинна відповідати принаймні таким умовам і мати таку кваліфіка-
цію:

а) наявність диплома, сертифіката або іншого доказу офіційної кваліфіка-
ції в галузі медичної або біологічної науки, присудженої по закінченні універ-
ситетського курсу навчання або курсу, визнаного еквівалентним в Україні;

b) не менше двох років практичного досвіду роботи у відповідних облас-
тях.

2. Особа, зазначена в пункті 1, має нести відповідальність:

а) за забезпечення того, що в установі, де ця особа є відповідальною, до-
норські тканини і клітини, призначені для застосування людиною, отримують,
випробовують, обробляють, зберігають та здійснюють дистрибуцію відповідно
до вимог GMP/GDP та чинного законодавства України;

b) за надання у визначеному порядку інформації компетентному уповнова-
женому органу або органам згідно з вимогами чинного законодавства України;

c) за виконання інших вимог чинного законодавства України в установі з
обробки тканин.

3. Установи з обробки тканин мають інформувати компетентний уповно-
важений орган або органи про ім'я відповідальної особи, зазначеної в пункті 1.
Якщо відповідальну особу замінено (постійно або тимчасово), установа з обро-
бки тканин має негайно інформувати компетентний уповноважений орган про
ім'я нової відповідальної особи і дату, з якої вона починає виконувати
обов'язки.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2. В ЄС відповідальна особа в
установі з обробки тканин призначається відповідно до ст. 17 Директиви 2004/23/EC. В ЄС
відповідальність, визначену в п. 2(b), регламентує ст. 6, а в п. 2(с) – статті 7, 10, 11, 15, 16 і
18-24 Директиви 2004/23/EC.

Відповідальна особа (Responsible Person)

В установах із взяття/випробування крові має бути призначена особа
(відповідальна особа), яка несе відповідальність за:

– забезпечення того, що кров або компоненти крові були взяті та випро-
бувані у кожній одиниці незалежно від їх призначення, а також, що (у разі при-

значення для трансфузії) їх обробку, зберігання та дистрибуцію здійснювали
відповідно до чинного законодавства УкраїниN;

– надання відповідної інформації компетентним органам щодо процедур
визначення, санкціонування, акредитації/атестації або ліцензування;

– виконання усіх вимог чинного законодавства в установі із взяття / ви-
пробування крові.

2. Відповідальна особа має відповідати таким мінімальним умовам щодо
кваліфікації:

а) він/вона повинні мати диплом, сертифікат чи інше свідоцтво щодо офі-
ційної кваліфікації в галузі медичних або біологічних наук, присудженої після
закінчення університетського курсу навчання або курсу, що визнається в
УкраїніN еквівалентним;

b) він/вона повинні мати отриманий після закінчення навчання практич-
ний досвід у відповідних областях, принаймні два роки, в одній або декількох
установах, що мають право здійснювати діяльність, пов'язану із взяттям та/або
випробуванням донорської крові та компонентів крові, або їх підготовкою, збе-
ріганням і дистрибуцією.

3. Обов'язки, зазначені у п. 1, можуть бути передані іншим особам, які
повинні мати отриману завдяки навчанню кваліфікацію та досвід для виконан-
ня таких завдань.

4. Установи із взяття/випробування крові мають повідомляти компетент-
ному органу про ім'я відповідальної особи, зазначеної в п. 1, а також інших
осіб, зазначених у п. 3, разом з інформацією про конкретні обов'язки, за які во-
ни відповідають.

5. Якщо відповідальну особу або інші особи, зазначені в п. 3, постійно
або тимчасово замінюють, установа із взяття/випробування крові має відразу
сповістити компетентний орган про ім'я нової відповідальної особи та дату її
призначення.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14. Це визначення наведено у Ди-
рективі 2002/98/ЕС (ст. 9).

Вільні від специфічних патогенів (specific pathogen free – SPF, [117])

Використовувані для виробництва або контролю якості біологічних лі-
карських засобів матеріали тваринного походження (наприклад, кури, ембріони
або культури клітин), отримані з груп (наприклад, зграї або стада) тварин, віль-
них від специфічних патогенів. Така зграя або стадо – це група тварин, які ме-
шкають у спільному навколишньому середовищі та мають своїх доглядачів, які
не контактують з тваринами з не-SPF груп.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Вірусний вектор (viral vector, [117])

Див. визначення терміна «вектор вірусний».

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Виготовлення; технологічний процес (production)

Див. визначення терміна «технологічний процес».

Використання в умовах ізоляції (contained use, [120])

Будь-яка діяльність, за якої мікроорганізми генетично модифікують або

за якої генетично модифіковані організми культивують, зберігають, транспор-
тують, знищують, видаляють або використовують будь-яким іншим способом,
та за якої вживають спеціальні заходи з ізоляції для обмеження контакту з ни-
ми, а також для забезпечення високого рівня безпеки для населення та довкілля.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2. Це визначення наведено у Ди-
рективі 2009/41/ЕС (ст. 2(c) ).

Випробування гідростатичним тиском (hydrostatic pressure test)

Випробування, що проводиться відповідно до національних або міжнаро-
дних вимог для того, щоб гарантувати, що контейнери, які знаходяться під тис-
ком, можуть утримувати високий тиск (до проектного значення тиску).

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Випуск за параметрами (рarametric release)

Система випуску, яка дає гарантію, що продукція має необхідну якість, на
підставі інформації, отриманої під час виробничого процесу, а також на підста-
ві відповідності певним вимогам GMP, що стосуються випуску за параметрами.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 17.

Виробник (manufacturer)

Власник ліцензії на виробництво лікарських засобів, включаючи власни-
ків ліцензій як на повне, так і на неповне виробництво, а також на різні процеси
фасування, пакування або маркування.

Виробництво за принципом кампаній (campaigned manufacture, [117])

Послідовне виробництво ряду серій тієї самої продукції за даний період
часу за умови суворого дотримання прийнятих заходів контролю перед перехо-
дом на виробництво іншої продукції. Різну продукцію не виробляють одночас-
но, але можуть виробляти на тому самому обладнанні.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Виробник / імпортер досліджуваного лікарського засобу (manufacturer /
importer of investigational medicinal product)

Будь-яка особа, зайнята у діяльності, для якої потрібна ліцензія згідно
з чинним законодавством УкраїниN.1

1 У додатку 13 до Настанови з GMP ЄС термін "виробник/імпортер досліджуваного
лікарського засобу" має таке визначення: "Будь-яка особа, зайнята у діяльності, для якої пот-
рібна ліцензія, зазначена у статті 13.1 Директиви 2001/20/ЕС".

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Виробництво (manufacture)

Всі операції щодо закупівлі матеріалів і продукції, виготовлення (produc-
tion), контролю якості, видачі дозволу на випуск, зберігання, розповсюдження
(дистрибуції) лікарських засобів і відповідного контролю.

Виробництво (manufacturing)

Виготовлення радіофармацевтичних препаратів із діючої речовини та ви-
хідної сировини, контроль їх якості та видача дозволу на випуск та постачання.

Примітка. Цей термін і це визначення стосуються додатка 3.

Вихідна сировина (starting material)

Будь-яка речовина, що використовується при виготовленні лікарського

засобу, за винятком пакувальних матеріалів.

Вихідні матеріали (starting materials, [125])

Всі матеріали, з яких виробляють або екстрагують діючу речовину.

Для біологічних лікарських засобів, вихідні матеріали означають будь-
яку речовину біологічного походження, таку як мікроорганізми, органи і тка-
нини рослинного або тваринного походження, клітини або рідини (у тому числі
кров або плазма) людського або тваринного походження, а також біотехнологі-
чні конструкції клітин (клітинні субстрати, незалежно від того, є вони рекомбі-
нантними чи ні, включаючи первинні клітини).

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2. Визначення терміна наведено у
додатку I до Директиви 2003/63/EC (1-й та 2-й абзаци пункту 3.2.1.1(b) частини I).

Газ (gas)

Будь-яка речовина, що є повністю газоподібною при тиску 1,013 Бар та
температурі +20 °C, або має тиск пари понад 3 бар при температурі +50 °C.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Гази як діюча речовина (active substance gas)

Будь-який газ, що призначений для лікарського засобу як діюча речовина.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Гаптен (hapten, [117])

Молекула з низькою молекулярною масою, що сама не є антигеном, але
стає ним при кон'югації з «молекулою-носієм».

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Ген (gene, [117])

Послідовність ДНК, що кодує один білок або більше (білків).

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Генетично модифікований організм – ГМО (genetically modified organ-
ism – GMO, [121])

Організм, за виключенням людини, у якому генетичний матеріал був змі-
нений таким чином, що не відбувається природно шляхом схрещування та/або
природної рекомбінації.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2. Визначення наведено у ст. 2(2)
Директиви 2001/18/ЕС.

Гібридома (hybridoma, [117])

Іморталізована лінія клітин (як правило, отримана шляхом злиття
В-лімфоцитів з пухлинними клітинами), які виробляють бажані (моноклональ-
ні) антитіла.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Головний банк клітин (master cell bank – MCB, [117])

Аліквота одного пулу клітин, як правило, отриманого з обраного клону
клітин при певних умовах, що розподілена на декілька контейнерів і зберігаєть-
ся при певних умовах. Головний банк клітин використовується для отримання
всіх робочих банків клітин. Головна посівна культура вірусів (master virus
seed – MVS) – див. визначення вище, але стосовно вірусів; головний трансген-
ний банк (master transgenic bank) – див. визначення вище, але стосовно транс-
генних рослин або тварин.

Примітка. Терміни і визначення стосуються додатка 2.

Готова продукція; готовий препарат (finished product)

Лікарський засіб, що пройшов усі стадії виготовлення, включаючи оста-
точне пакування.

Група балонів (cylinder bundle)

Балони, скріплені між собою та з'єднані за допомогою колектора, що
транспортують та використовують як цілісну одиницю.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Діюча речовина (active substance, [117])

Поєднує визначення терміна «речовина» та визначення терміна «актив-
ний фармацевтичний інгредієнт».

Примітка. Термін «речовина» та його визначення наведені у ст. 1(3) Директиви
2001/83/EC. Визначення термінів «речовина» та «активний фармацевтичний інгредієнт» на-
ведені відповідно у п. 1 та п. 2 цього розділу.

Допоміжна речовина (excipient, [122])

Будь-яка речовина лікарської форми за винятком діючої речовини.

Примітка. Допоміжні речовини можуть бути різного походження; див. термін «речо-
вина», наведений у п. 1 цього розділу. Термін «речовина» та його визначення наведені у
ст. 1(3) Директиви 2001/83/EC.

Досліджуваний лікарський засіб (investigational medicinal product)

Лікарська форма діючої речовини або плацебо, що є предметом вивчення
або використовується для контролю у межах клінічного випробування, у тому
числі зареєстрований лікарський засіб, якщо спосіб його застосування чи виго-
товлення (лікарська форма чи розфасування) відрізняються від затвердженого,
у разі його використання за новим показанням або для отримання додаткової
інформації за затвердженим показанням.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Дослідник (investigator)

Особа, відповідальна за проведення клінічного випробування у медично-
му закладі. Якщо випробування проводить колектив співробітників медичного
закладу, дослідником (відповідальним дослідником) є керівник колективу.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Досьє виробничої дільниці (site master file, [29])

Документ, що підготовлений виробником лікарських засобів і містить
спеціальну інформацію щодо політики та діяльності з управління якістю на ді-
льниці, виготовлення та/або контролю якості при проведенні операцій з вироб-
ництва лікарських засобів, здійснюваних на цій дільниці, а також про будь-які
тісно взаємопов'язані роботи у сусідніх спорудах і тих, що прилягають. Якщо
на даній дільниці здійснюється лише частина виробничих операцій, то в досьє
виробничої дільниці мають бути описані лише вони (наприклад, аналіз, паку-
вання тощо).

Досьє специфікацій на препарат (product specification file)

Довідкове досьє, що містить всю інформацію (або посилання на відповід-
ні документи), необхідну для складання детальних письмових інструкцій для
виготовлення, пакування, проведення випробувань з контролю якості, видачі
дозволу на випуск серії та відвантаження досліджуваного лікарського засобу.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Екзотичний організм (exotic organism)

Біологічний агент у тому разі, якщо захворювання, що ним викликається,
не існує в даній країні або географічній зоні, або це захворювання є об'єктом
профілактичних заходів чи програми ліквідації, здійснюваної в даній країні або
географічній зоні.

Життєвий цикл (life cycle)

Всі фази життя системи від початкових вимог до вилучення із викорис-
тання, включаючи проект, визначення специфікації, програмування, випробу-
вання, встановлення, роботу та технічне обслуговування.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 11.

Закрита система (closed system, [117])

Якщо в процесі виробництва лікарська речовина або препарат не зазнає
впливу безпосереднього навколишнього середовища приміщення.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Замовлення (order)

Розпорядження щодо виготовлення, пакування і/або відвантаження ви-
значеної кількості одиниць досліджуваного(их) лікарського(их) засобу(ів).

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Запас клітин (cell stock, [117])

Первинні клітини, які розмножилися до заданої кількості клітин, що бу-
дуть становити аліквоту і використовуватися як вихідний матеріал для вироб-
ництва обмеженої кількості серій клітинного лікарського препарату.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Зворотне простежування (look-back, [117])

Задокументована процедура для відстеження біологічних лікарських ре-
човин або препаратів, на які може негативно вплинути використання або вклю-
чення до них донорських матеріалів або матеріалів тваринного походження,
якщо такі матеріали незадовільно пройшли випробування при випуску внаслі-
док наявності контамінуючого(их) агента(ів), або якщо такі факти виявляються
стосовно джерела матеріалу – тварини або людини.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Зовнішні (аутсорсингові) роботи (outsourced activities, [119])

Роботи, здійснювані виконавцем за письмовою угодою з замовником.

Зона (area, [117])

Спеціальний комплекс приміщень всередині будівлі, що мають загальну
систему обробки повітря та пов'язані з виробництвом будь-якого одного проду-
кту або декількох видів продукції.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Зооноз (zoonosis, [117])

Захворювання тварин, що можуть передаватися людині.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Зріджений газ (liquified gas)

Газ, що при пакуванні для транспортування є частково рідким (або твер-
дим) при температурі вище –50 °C.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Зріджувані гази (liquifiable gases)

Гази, які при звичайних температурі та тиску наповнення залишаються в
балоні у вигляді рідини.

Ізольована зона (сontained area)

Зона, побудована й експлуатована таким чином (і обладнана відповідни-
ми системами обробки і фільтрації повітря), щоб запобігти контамінації зовні-
шнього навколишнього середовища біологічними агентами зсередини зони.

Ізоляція (containment)

Дії щодо ізоляції біологічного агента або іншої сутності в межах визначе-
ного простору.

. Первинна ізоляція (primary containment)

Система ізоляції, що запобігає проникненню біологічного агента в приле-
гле робоче навколишнє середовище. Це досягається використанням закритих
контейнерів або боксів для безпечного ведення біологічних робіт поряд із ме-
тодиками щодо безпечного проведення процесу.

. Вторинна ізоляція (secondary containment)

Система ізоляції, що запобігає проникненню біологічного агента в зовні-
шнє навколишнє середовище або в інші робочі зони. Це досягається викорис-
танням кімнат, спеціально обладнаних засобами обробки повітря, наявністю
повітряних шлюзів і/або стерилізаторів для передачі матеріалів назовні поряд із
методиками щодо безпечного ведення процесу. У багатьох випадках це може
підвищувати ефективність первинної ізоляції.

Інфікований (infected)

Заражений сторонніми біологічними агентами і, відповідно, здатний до
поширення інфекції.

IT-інфраструктура (IT infrastructure)

Комп'ютерне устаткування та програмне забезпечення, таке як програмне
забезпечення для роботи в мережі та операційні системи, що надають можли-
вість для функціонування програмного статку.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 11.

Калібрування (calibration)

Ряд операцій, проведених за певних умов, за допомогою яких установ-
люють співвідношення між показаннями приладу чи системи вимірювання або
значеннями, отриманими при фізичному вимірюванні, і відповідними відомими
величинами еталонних зразків.

Камери для роботи з високоактивними речовинами (hot-cells)

Захищені робочі місця для виробництва та обробки радіоактивних мате-
ріалів. Такі камери не обов'язково мають бути сконструйовані як ізолятори.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 3.

Карантин (quarantine)

Статус вихідної сировини, пакувальних матеріалів, проміжної, нерозфа-
сованої чи готової продукції, ізольованої фізично або іншими ефективними за-
собами, поки очікується рішення про видачу дозволу на їхній випуск або про
відмову в ньому.

Кваліфікація (qualification)

Дії, які засвідчують, що конкретне обладнання працює правильно і дійсно
дає очікувані результати. Поняття «валідація» ширше й іноді включає в себе
поняття «кваліфікація».

Кваліфікація проекту (DQ) (design qualification – DQ)

Документоване підтвердження придатності пропонованого проекту тех-
нічних засобів, систем і обладнання для їх передбачуваного використання.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Кваліфікація монтажу (IQ) (installation qualification – IQ)

Документоване підтвердження того, що технічні засоби, системи й обла-
днання, змонтовані чи модифіковані, відповідають затвердженому проекту та
рекомендаціям виробника.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Кваліфікація функціонування (OQ) (operational qualification – OQ)

Документоване підтвердження того, що технічні засоби, системи й обла-
днання, змонтовані чи модифіковані, функціонують належним чином протягом
заданих робочих діапазонів.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Кваліфікація експлуатаційних властивостей (PQ) (performance qualifi-
cation – PQ)

Документоване підтвердження того, що технічні засоби, системи й обла-
днання при використанні разом можуть функціонувати ефективно та з відтво-
рюваними результатами на підставі затвердженого методу ведення процесу і
специфікації на продукцію.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Клапан (valve)

Пристрій для відкривання та закривання контейнерів.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Клапан утримання мінімального тиску (minimum pressure retention valve)

Клапан на балоні, що підтримує в балоні після використання газу тиск
вище за атмосферний з метою запобігання контамінації всередині балона.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Клінічне випробування (clinical trial)

Будь-яке дослідження на людях – суб'єктах випробування, призначене
для виявлення чи перевірки фармакологічних та/або фармакодинамічних влас-
тивостей досліджуваного(их) препарату(ів), його (їх) впливу на клінічні прояви
захворювання і/або для виявлення побічних реакцій, і/або для вивчення його
(їх) абсорбції, розподілу, метаболізму та виведення, і проведене з метою підт-
вердження його (їх) безпеки та/або ефективності.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Клітинна культура (cell culture)

Клітини, які виділені з багатоклітинних організмів і ростуть in vitro.

Код рандомізації (randomіsation code)

Перелік, у якому зазначене лікування, призначене кожному суб'єкту про-
цесу рандомізації.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Колектор (manifold)

1. Обладнання чи апаратура, призначені для одночасного наповнення од-
ного чи більше газових контейнерів від одного джерела.

2. Обладнання чи прилад, що спроектовано для одночасного випорож-
нення або наповнення одного чи більше газових контейнерів.

Примітка. Визначення 1 наведено у розділі "Glossary" Настанови з GMP ЄC, а визна-
чення 2 – у додатку 6 до цієї настанови.

Комерційне програмне забезпечення (commercial of-the-shelf software)

Наявне у комерційному продажу програмне забезпечення, придатність
якого для використання доведена широким колом користувачів.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 11.

Компонент крові (blood component)

Терапевтична складова крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити та
плазма), що може бути підготовлена різними методами.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14. Це визначення наведено та-
кож у Директиві 2002/98/ЕС (ст. 3b).

Комп'ютеризована система (computerized system)

Система, що включає введення даних, електронну обробку й видачу ін-
формації та використовується або для протоколювання, або для автоматичного
керування.

Комп'ютеризована система, що зроблена на індивідуальне замовлен-
ня (bespoke / customized computerized system)

Комп'ютеризована система, яка індивідуально спроектована, щоб відпо-
відати вимогам специфічного робочого процесу.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 11.

Контейнер (container)

Контейнером є кріогенна ємність (резервуар, цистерна або пересувна крі-
огенна ємність іншого типу), балон, група балонів або будь-яке інше паковання,
що находиться у прямому контакті з газом.

Примітка. Термін «контейнер» у цьому значенні використовується лише у додатку 6.

Контроль змін (change control)

Офіційна система, згідно з якою кваліфіковані представники відповідних
професій вивчають пропоновані або фактично внесені зміни, які можуть впли-
нути на статус валідації технічних засобів, систем, обладнання чи процесів.
Мета такого контролю – визначити необхідність заходу, який би гарантував і
документально засвідчував, що система підтримується в статусі валідованої
системи.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Контрольована зона (controlled area)

Зона, побудована і експлуатована таким чином, щоб контролювати вне-
сення можливого забруднення (може використовуватися система подачі повіт-
ря, що приблизно відповідає класу D) і наслідків випадкового розповсюдження
живих організмів. Рівень здійснюваного контролю має залежати від природи
організму, використовуваного в процесі. Як мінімум, зона має експлуатуватися
при негативному тиску по відношенню до оточуючого зовнішнього навколиш-
нього середовища і дозволяти ефективно усувати незначні кількості джерел ко-

нтамінації, що знаходяться в повітрі.

Контроль у процесі виробництва; виробничий контроль (in-process
control)

Перевірки, здійснювані під час технологічного процесу з метою його мо-
ніторингу і при необхідності регулювання для забезпечення відповідності про-
дукції специфікаціям. Контроль навколишнього середовища або обладнання
також може розглядатися як частина контролю в процесі виробництва.

Контроль якості (quality control)

Див. розділ 1 частини 1 цієї настанови.

Кріогенна посудина (cryogenic vessel)

1. Контейнер, призначений для зберігання зрідженого газу при дуже ни-
зькій температурі.

2. Стаціонарний або пересувний контейнер з теплоізоляцією, призначе-
ний для зберігання зріджених або кріогенних газів. Газ вилучається в газоподі-
бній або рідкій формі.

Примітка. Визначення 1 наведено у розділі "Glossary" Настанови з GMP ЄC, а визна-
чення 2 – у додатку 6 до цієї настанови.

Кріогенні ємності для використання вдома (home cryogenic vessel)

Пересувні кріогенні ємності, спроектовані для зберігання рідкого кисню
та видачі газоподібного кисню у пацієнта вдома.

Кріогенний газ (cryogenic gas)

Газ, що зріджується при тиску 1,013 бар при температурах нижче –150 °C.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Кров (blood)

Цільна кров, що взята у донора та оброблена або для трансфузії, або для
подальшого виробництва.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14. Це визначення наведено та-
кож у Директиві 2002/98/ЕС (ст. 3а).

Лікарська рослина (medicinal plant)

Ціла рослина або її частина, що використовується в медичних цілях.

Лікарський засіб; лікарський препарат (medicinal product)

Будь-яка речовина або комбінація речовин, призначена для лікування або
профілактики захворювань у людини.

Будь-яка речовина або комбінація речовин, яка може бути призначена для
встановлення діагнозу або для відновлення, корекції або зміни фізіологічних
функцій у людини, також розглядається як лікарський засіб.

Лікарський засіб рослинного походження (herbal medicinal product,
[27,35,36])

1. Лікарський засіб, що містить як активні інгредієнти речовини винятко-
во рослинного походження або препарати, вироблені з рослин [27].

2. Будь-який лікарський засіб, що містить як діючі речовини винятково
одну чи декілька рослинних субстанцій або один чи декілька рослинних препа-
ратів, або одну чи декілька таких рослинних субстанцій в комбінації з одним чи
декількома такими рослинними препаратами [35,36].

Лікарські препарати, одержувані з донорської крові або плазми (me-

dicinal products derived from human blood or human plasma)

Лікарські препарати на основі складових крові, які виготовлено промис-
ловим способом в державних (комунальних) або приватних установах.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14. Це визначення наведено та-
кож у Директиві 2001/83/ЕС (ст. 1, п. 10).

Максимальна теоретична залишкова домішка (maximum theoretical re-
sidual impurity)

Газоподібна домішка через можливий зворотний потік газу, що залиша-
ється після попередньої обробки балонів перед їх наповненням. Розрахунок ма-
ксимальної теоретичної залишкової домішки є значущим лише для стиснутих
газів за умови припущення, що такі гази мають властивості ідеального газу.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Матеріали (materials)

Загальне поняття, що розповсюджується, головним чи-
ном, на вихідну сировину (starting materials) та пакува-
льні матеріали (packaging material), а також на деякі ін-
ші матеріали: реактиви, розчинники, допоміжні матеріали
(наприклад, фільтри) тощо. N

Примітка. Термін і визначення стосуються частини 1 та додатків.

Маркери (markers, [30,35,36])

1. Компоненти лікарської рослинної сировини, хімічний склад яких ви-
значений і які використовують з метою контролю. Маркери звичайно застосо-
вують, якщо не знайдені або чітко не визначені компоненти з відомою терапев-
тичною активністю; вони можуть бути використані для обчислення кількості
рослинної сировини або препарату на його основі в готовому лікарському засо-
бі. При випробовуванні вихідної сировини маркери в рослинній сировині або в
препараті на її основі слід визначати кількісно [30].

2. Це компоненти або групи компонентів рослинної субстанції, рослинно-
го препарату або лікарського засобу рослинного походження зі встановленою
хімічною структурою, які представляють інтерес в цілях контролю, незалежно
від того, чи виявляють вони терапевтичну або фармакологічну активність. Ма-
ркери служать для розрахунку кількості рослинної(их) субстанції(ій) або рос-
линного(их) препарату(ів) в лікарському засобі рослинного походження у тому
випадку, коли маркери кількісно визначають в рослинній субстанції або рос-
линному препараті.

Є дві категорії маркерів:

– активні маркери – це компоненти або групи компонентів, що, як прави-
ло, роблять внесок в терапевтичну дію;

– аналітичні маркери – це компоненти або групи компонентів, що вико-
ристовують в аналітичних цілях [35,36].

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 7.

Медичний газ (medicinal gas)

Будь-який газ або суміш газів, що визначені як лікарський засіб / лікарсь-
кий препарат (згідно з визначенням, наведеним у цьому розділі).

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Межа, що вимагає вживання заходів (action limit, [28])

Встановлені критерії, при перевищенні яких необхідне негайне вживання
додаткових заходів та коригувальних дій.

Методики; стандартні робочі методики (СРМ або SOP) (procedures;
standard operating procedures – SOPs)

Опис обов'язкових для виконання операцій і запобіжних заходів, а також
усіх необхідних заходів, здійснення яких прямо або відносно пов'язане з вироб-
ництвом лікарського засобу.

Мікробне навантаження (bioburden, [117])

Рівень і вид (тобто, небажаний або допустимий) мікроорганізмів, присут-
ніх у вихідних матеріалах, поживних середовищах, біологічних речовинах,
проміжній продукції або препаратах. Якщо рівень та/або вид не відповідає ви-
могам специфікації, застосовують термін «контамінація» («contamination»).

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Моделюючий препарат (simulated product)

Матеріал, який за фізичними та, якщо це практично здійсниме, хімічними
властивостями (наприклад, в'язкість, розмір часток, рН і т.д.) схожий з валідо-
ваним препаратом. У багатьох випадках цим характеристикам може відповідати
серія препарату плацебо.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Монокультура / чиста культура (monosepsis / axenic, [117])

Єдиний організм в культурі, що не контамінована будь-яким іншим орга-
нізмом.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Найгірший випадок (worst case)

Умова або ряд умов, у числі яких верхня і нижня межі робочих парамет-
рів процесу, а також обставини в рамках стандартних робочих методик, які зу-
мовлюють найбільшу ймовірність збою в процесі чи дефекту продукції порів-
няно з оптимальними умовами. Такі умови не обов'язково призводять до збою в
процесі чи до дефекту продукції.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 15.

Навмисне вивільнення (deliberate release, [121])

Будь-яке свідоме введення в навколишнє середовище генетично модифі-
кованих організмів або комбінації генетично-модифікованих організмів, щодо
яких не вжиті спеціальні заходи з ізоляції для обмеження контакту з ними та
для забезпечення високого рівня безпеки для населення та довкілля.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2. Це визначення наведено у Ди-
рективі 2001/18/ЕС (ст. 2(3) ).

Незворотний клапан (non-return valve)

Клапан, що дозволяє потік лише у одному напрямку.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Нерозфасована продукція (bulk product)

Будь-яка продукція, що пройшла всі стадії технологічного процесу, за ви-
нятком остаточного пакування.

Номер серії (batch number; lot number)

Характерна комбінація цифр і/або букв, яка специфічно ідентифікує серію.

Обробка (processing)

Будь-який етап виготовлення компонента крові, що здійснюється після
взяття крові перед отриманням компонента крові, наприклад, сепарація та за-
морожування компонентів крові. У додатку 14 під обробкою додатково розу-
міють ті здійснювані в установах із взяття/випробування крові операції, які є
специфічними для плазми, використовуваної для фракціонування.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14. Це визначення наведено та-
кож у Директиві 2005/62/ЕС.

Оператор процесу (process owner)

Особа, відповідальна за робочий процес.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 11.

Основне досьє щодо плазми (Plasma Master File – PMF)

Окремий документ, що не входить до реєстраційного досьє. У ньому
представлена вся відповідна детальна інформація стосовно характеристик усієї
донорської плазми, використовуваної як вихідна сировина для виробництва
проміжних фракцій (субфракцій), складових допоміжних та діючих речовин,
які є частиною плазми, одержуваних з неї лікарських препаратів або виробів
медичного призначення.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14. Це визначення наведено та-
кож у Директиві 2001/83/ЕС (додаток 1, частина III, п. 1.1а).

Пакувальний матеріал (packaging material)

Всякий матеріал, що використовують при пакуванні лікарського засобу,
крім будь-якої транспортної тари для транспортування або відвантаження. Па-
кувальні матеріали відносяться до первинних або вторинних залежно від того,
призначені вони для безпосереднього контакту з лікарським препаратом чи ні.

Пакування (packaging)

Всі операції, включаючи фасування і маркування, які необхідно пройти
нерозфасованій продукції, щоб стати готовою продукцією.

Примітка. Дозування стерильної продукції, як правило, не слід розглядати як частину
процесу пакування, оскільки у первинні паковання продукція дозується, але остаточно не па-
кується.

Перенос гену (gene transfer)

Процес переносу гену в клітини із залученням системи експресії, що міс-
титься в системі доставки та називається вектор; вектор може бути як вірусного,
так і не вірусного походження. Після переносу гену, генетично модифіковані
клітини також називають трансформованими клітинами.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Переробка (reprocessing)

Переробка всієї або частини серії продукції неприйнятної якості на пев-
ній стадії технологічного процесу так, щоб її якість могла стати прийнятною за
допомогою однієї або декількох додаткових операцій.

Пересувна кріогенна ємність (mobile cryogenic vessel)

Пересувний термоізольований контейнер, спроектований для підтриман-
ня вмісту у рідкому стані. В додатку 6 це визначення не поширюється на цисте-
рни.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Перехресна контамінація (сross contamination)

Забруднення сировини або продукції іншою сировиною або продукцією.

Плазма для фракціонування (plasma for fractionation)

Плазма для фракціонування – це поміщена у контейнер з антикоагулян-
том рідка частина донорської крові, що залишається після відділення клітинних
елементів з крові або після сепарації за допомогою безперервної фільтрації, або
центрифугування крові з антикоагулянтом під час процедури аферезису; вона
призначена для виробництва лікарських препаратів, одержуваних з плазми та
зазначених у монографії Європейської Фармакопеї «Human Plasma for fractiona-
tion» (0853) або гармонізованої з нею монографії Державної
Фармакопеї УкраїниN, зокрема, альбуміну, факторів згортання крові та
імуноглобулінів людського походження.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14.

Плазміда (plasmid, [117])

Плазміда – це елемент ДНК, зазвичай присутній в бактеріальній клітині
як кільцева структура поза хромосомою клітини; вона може бути модифікована
за допомогою методів молекулярної біології, виділена з бактеріальної клітини і
використана для передачі її ДНК до іншої клітини.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Повернення (return)

Відправлення назад виробнику або дистриб'ютору лікарського засобу не-
залежно від наявності чи відсутності у нього дефекту якості.

Повітряний шлюз (air-loсk)

Обмежений простір з двома або кількома дверима між двома або кількома
приміщеннями, наприклад, різних класів чистоти, що служить для контролю по-
току повітря між цими приміщеннями, коли в них необхідно ввійти. Повітряні
шлюзи призначаються і використовуються для переміщення як людей, так і речей.

Попереджувальна межа (alert limit, [28])

Встановлені критерії, що заздалегідь попереджають про можливе відхи-
лення від нормальних умов, які не обов'язково є підставою для рішучої коригу-
вальної дії, але вимагають додаткового розслідування.

Посівна культура (seed lot)

. Система посівної культури (seed lot system)

Це система, відповідно до якої послідовні серії продукції виготовляють з
однієї і тієї ж головної посівної культури при даній кількості пасажів. Для зви-
чайного виробництва робоча посівна культура готується з головної посівної ку-
льтури. Для того щоб бути задовільною щодо безпеки й ефективності, готова
продукція, отримана з робочої посівної культури, не повинна піддаватися біль-
шій кількості пасажів із головної посівної культури, аніж вакцина, яка пройшла
клінічне вивчення. Походження і кількість пасажів головної посівної культури
та робочої посівної культури протоколюють.

. Головна посівна культура (master seed lot – MSL)

Культура мікроорганізмів, розподілена з одного об'єму посівної культури
в ємності за одну операцію таким чином, щоб забезпечити одноманітність, за-
побігти контамінації та гарантувати стабільність. Рідка головна посівна культу-

ра звичайно зберігається при температурі мінус 70 оС або нижче. Ліофілізовану
головну посівну культуру зберігають при відомій температурі, що забезпечує
стабільність.

. Робоча посівна культура (working seed lot – WSL)

Культура мікроорганізмів, що походить із головної посівної культури і
призначена для використання у виробництві. Робочу посівну культуру розподі-
ляють в ємності та зберігають, як описано вище для головних посівних культур.

Правила належної практики (good practice guidelines)1

1 У розділі "Glossary" додатка 14 до Настанови з GMP ЄС наведено таке визначення
терміна правила належної практики (good practice guidelines): "У правилах належної прак-
тики надано роз'яснення щодо стандартів та специфікацій Співтовариства, призначених для
систем якості в установах із взяття/випробування крові, які встановлено у додатку до Дирек-
тиви 2005/62/ЕС".

У правилах належної практики надано роз'яснення щодо стандартів та
специфікацій, призначених для систем якості в установах із взяття / випробу-
вання крові, які встановлено чинним законодавством в УкраїніN.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14.

Препарати крові (blood products)

Препарат крові . це будь-який терапевтичний препарат, одержаний з до-
норської крові або плазми.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14. Це визначення наведено та-
кож у Директиві 2002/98/ЕС (ст. 3е).

Препарат порівняння (comparator product)

Досліджуваний препарат або зареєстрований лікарський засіб (тобто ак-
тивний контроль) або плацебо, використовувані для порівняння у межах кліні-
чного випробування.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Приготування (preparation)

Обробка та введення радіоактивних ізотопів у комплекти з радіонуклідами,
елюйованими з генераторів або радіоактивних прекурсорів у лікувальних закла-
дах. Комплекти, генератори та прекурсори мають бути зареєстрованими або ви-
користовуватися згідно з чинним законодавством України N.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 3.

Програма фракціонування за контрактом з іншими країнами (third
countries contract fractionating program)

Це виробництво за контрактом на підприємстві з фракціонування вироб-
ником в Україні з використанням вихідної сировини з інших країн; при цьому
вироблювана продукція не призначена для ринку України.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14.

Програмний статок (application) Програмне забезпечення, встановлене
на певну платформу / комп'ютерне устаткування, що надає спеціальні викону-
вані функції.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 11.

Проміжна продукція (intermediate product)

Частково оброблена сировина, яка має пройти наступні виробничі етапи
до того, як вона стане нерозфасованою продукцією.

Протокол (record)

Див. розділ 4 частини 1 цієї настанови.

Прочищення (purge)

Видалення залишку газу з контейнера / системи шляхом послідовного на-
гнітання тиску за допомогою газу, використовуваного для прочищення, та ски-
дання тиску до 1,013 бар.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Радіоактивний лікарський засіб; радіофармацевтичний препарат (ra-
diopharmaceutical)

Будь-який лікарський засіб, що в готовому для застосування стані містить
один або декілька радіонуклідів (радіоактивних ізотопів), введених до нього у
медичних цілях.

Рандомізація (randomization)

Процес розподілу суб'єктів випробування за основними та контрольними
групами випадково з метою зведення до мінімуму упередженості.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Регенерація; відновлення (recovery)

Введення всіх або частини попередніх серій необхідної якості в іншу се-
рію на певній стадії виробництва.

Резервуар (tank)

Стаціонарний термоізольований контейнер, спроектований для зберіган-
ня зрідженого або кріогенного газу. Також використовується назва «нерухомі
кріогенні ємності».

Примітка. Термін «резервуар» у цьому значенні використовується лише у додатку 6.

Речовина (substance, [124])

Будь-яка речовина незалежно від її походження:

– від людини, наприклад, донорська кров та препарати, одержувані з до-
норської крові;

– від тварин, наприклад, мікроорганізми, цілі тварини, частини органів,
продукти секреції тварин, токсини, екстракти, продукти крові;

– рослинного походження, наприклад, мікроорганізми, рослини, частини
рослин, продукти секреції рослин, екстракти;

– хімічного походження, наприклад, елементи, природні хімічні речовини
та хімічні продукти, що отримані шляхом хімічних перетворень або внаслідок
синтезу.

Примітка. Термін і визначення наведені у ст. 1(3) Директиви 2001/83/EC.

Рівень біологічної безпеки (biosafety level – BSL, [117])

Умови ізоляції, необхідні для безпечної роботи з організмами різних кла-
сів небезпеки, починаючи від BSL1 (найнижчий ступінь ризику, який навряд чи
може привести до захворювання людини) до BSL4 (вищий ступінь ризику, який
призводить до тяжких захворювань, що можуть поширюватися, для яких не іс-
нує ефективних засобів профілактики та лікування).

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Робочий банк клітин (working cell bank – WCB, [117])

Однорідний пул мікроорганізмів або клітин, отриманий з головного бан-
ку клітин та рівномірно розподілений у певну кількість контейнерів; він збері-
гається таким чином, щоб забезпечити стабільність, та використовується у ви-
робництві. Робоча посівна культура вірусів (working virus seed – WVS) – див.
визначення вище, але стосовно вірусів; робочий трансгенний банк (working
transgenic bank) – див. визначення вище, але стосовно трансгенних рослин або
тварин.

Примітка. Терміни і визначення стосуються додатка 2.

Розділення повітря (air separation)

Розділення атмосферного повітря на складові гази із використанням фра-
кційної дистиляції при кріогенних температурах.

Рослинні препарати (herbal preparations, [34,35,36])

Препарати, одержані шляхом такої обробки рослинних субстанцій (рос-
линної сировини), як екстрагування, дистиляція, віджимання, фракціонування,
очищення, концентрування або ферментація. До них відносяться подрібнені ро-
слинні субстанції або рослинні субстанції у вигляді порошку, настойки, екстра-
кти, ефірні олії, видавлені соки і оброблені ексудати.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 7. Термін «herbal preparation»
вважається еквівалентним терміну Європейської Фармакопеї «herbal drug preparation».

Рослинні субстанції; рослинна сировина (herbal substances, [34,35,36])

Усі в основному цілі, фрагментовані або різані рослини, частини рослин,
водорості, гриби, лишайники в необробленому стані, як правило, висушеному
вигляді, але іноді свіжі. Певні ексудати, які не були піддані спеціальній оброб-
ці, також розглядають як рослинні субстанції. Рослинні субстанції точно визна-
чені вказівкою частини рослини, що використовується, і її ботанічної назви ві-
дповідно до бінарної системи (рід, вид, різновид та автор).

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 7. Термін «herbal substance» вва-
жається еквівалентним терміну Європейської Фармакопеї «herbal drug».

Серія (batch; lot)

Визначена кількість вихідної сировини, пакувальних матеріалів або про-
дукції, що піддається обробці в одному або в ряді послідовних технологічних
процесів таким чином, що можна розраховувати на однорідність продукції.

Примітка. Для завершення деяких етапів виробництва іноді необхідно розділити серії
на певну кількість підсерій, які пізніше об'єднують для одержання остаточної однорідної се-
рії. У разі безперервного виробництва серії відповідає певна частина виробленої продукції,
що характеризується однорідністю.

Прийнятне також таке визначення серії щодо контролю готової продук-
ції: «При контролі готової продукції вважається, що до серії готового лікарсь-
кого засобу відносяться всі одиниці даної лікарської форми, які виготовлені з
однієї вихідної кількості матеріалу і пройшли ту саму серію виробничих опера-
цій або операцію зі стерилізації, або при безупинному технологічному процесі
всі одиниці, виготовлені за визначений проміжок часу*».

* Це визначення наведене у Додатку 1 до Директиви 2001/83/EC із поправками, внесе-
ними Директивою 2003/63/EC.

Сировина (raw materials, [125])

Будь-які інші речовини, використовувані для виготовлення або екстракції
діючої(их) речовини (речовин), але з яких цю діючу речовину безпосередньо не
отримують, наприклад, реактиви, поживні середовища, ембріональна теляча
сироватка, добавки та буфери, необхідні для хроматографії тощо.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2. Визначення терміна наведено у
додатку I до Директиви 2003/63/EC (четвертий абзац пункту 3.2.1.1(b) частини I).

Система (system)

Регульована модель взаємозалежних дій і технічних засобів, об'єднаних
для створення організованого цілого.

Система (system)

Комплекс обладнання, що має загальне призначення.

Примітка. Це визначення терміна «система» стосується додатка 15.

Система гарантування стерильності (sterility assurance system)

Загальна сукупність заходів, що вживаються для забезпечення стерильно-
сті продукції. Для лікарських засобів, що піддають кінцевій стерилізації, таки-
ми заходами є:

а) відповідна розробка лікарського засобу,

b) знання мікробіологічних характеристик вихідної сировини та техноло-
гічних допоміжних матеріалів (наприклад, газів і мастил), а також, за можливо-
сті, їх контроль,

c) контроль контамінації в процесі виробництва, щоб запобігти проник-
ненню мікроорганізмів у препарат і їх розмноженню. Це звичайно досягається
за допомогою очищення та санітарної обробки поверхонь, що контактують із
продукцією, запобігання контамінації з повітря за допомогою проведення робіт
у чистих кімнатах, контролю за обмеженням часу ведення процесу та у відпові-
дних випадках стадій фільтрації,

d) попередження плутанини між потоками стерильної та нестерильної
продукції,

e) збереження цілісності лікарського засобу,

f) процес стерилізації,

g) система якості загалом, що включає систему забезпечення стерильнос-
ті, наприклад, контроль змін, навчання, письмові методики, контроль при ви-
пуску, планове профілактичне технічне обслуговування, аналіз невідповіднос-
тей, попередження помилок, що допускаються людиною, валідація, калібру-
вання і т. ін.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 17.

Системний оператор (system owner)

Особа, відповідальна за працездатність та технічне обслуговування ком-
п'ютеризованої системи та за захист даних, що знаходяться в цій системі.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 11.

Скаффолд (scaffold, [117])

Підложка (каркас), носій або матриця, які можуть забезпечувати структу-
ру або сприяти міграції, зв'язуванню або транспорту клітин та/або біологічно
активних молекул.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Скидання тиску (vent)

Видалення остаточного газу з контейнера / системи до тиску 1,013 Бар
шляхом відкривання контейнера / системи для досягнення рівноваги з атмосфе-
рним тиском.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Сліпе випробування (blinding)

Процедура клінічних випробувань, при якій сторони (одна або декілька)
не інформовані про лікувальне(і) призначення. При простому сліпому випробу-
ванні не інформовані суб'єкти випробування(нь); при подвійному сліпому ви-
пробуванні не інформовані про лікувальні призначення суб'єкти, дослідники та
спостерігач, а в деяких випадках і особи, що аналізують дані клінічних випро-
бувань. Щодо досліджуваного лікарського засобу сліпе випробування означає
навмисне приховування тотожності препарату відповідно до інструкцій спон-
сора. Розкодування означає викриття тотожності закодованих препаратів.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Соматичні клітини (somatic cells, [117])

Клітини, з яких складається тіло людини або тварини за виключенням ре-
продуктивних клітин (зародкової лінії). Ці клітини можуть бути аутологічними
(від пацієнта), алогенними (від іншої людини) або ксеногенними (від тварин)
соматичними живими клітинами, які були оброблені або змінені ex vivo для
введення людям з метою отримання терапевтичного, діагностичного або профі-
лактичного ефекту.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Специфікація (specification)

Див. розділ 4 частини 1.

Спонсор (sponsor)

Фізична особа, компанія, установа або організація, що несе відповідаль-
ність за початок клінічного випробування, його організацію, контроль та/або
фінансування.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 13.

Стерильність (sterility)

Стерильність – це відсутність живих організмів. Умови випробування на
стерильність наведені в Європейській Фармакопеї, Державній Фармакопеї
України або іншій відповідній фармакопеїN.

Стиснений газ (compressed gas)

Газ, що упакований під тиском з метою транспортування; є повністю газопо-
дібним при температурах вище –50 °C.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 6.

Ступінь гарантування стерильності; ступінь надійності стерилізації
(sterility assurance level – SAL, [28])

Вірогідність того, що серія препарату є стерильною. (SAL виражається як 10–n).

Технологічний процес; виготовлення (production)

Всі операції, пов'язані з виготовленням лікарського засобу, які почина-
ються з одержання сировини, продовжуються обробкою та пакуванням і завер-
шуються одержанням готової продукції.

Трансгенний (transgenic, [117])

Організм, який містить чужорідний ген у своїй нормальній генетичній
структурі для експресії біологічних фармацевтичних матеріалів.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Третя сторона (third party)

Сторони, які не знаходяться під прямим управлінням власника ліцензії на
виробництво та/або імпорт.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 11.

Уповноважена особа (qualified person – QP)

Див. розділ 2 частини 1 цієї настанови та додаток 16 до неї.

Управління ризиками для якості (quality risk management, [118])

Систематичний процес для загального оцінювання, контролювання, ін-
формування та огляду ризиків для якості лікарського засобу протягом життєво-
го циклу препарату.

Установа із взяття/випробування крові (blood establishment)

Будь-яка структура або орган, що несе відповідальність за будь-який ас-
пект щодо взяття та випробування донорської крові або компонентів крові не-
залежно від їх подальшого призначення, а також за обробку, зберігання та дис-
трибуцію у разі їх призначення для трансфузії. Хоча цей термін не поширюєть-
ся на банки крові у лікарнях, слід усвідомлювати, що він поширюється на
центри, де здійснюють плазмаферез.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14. Це визначення наведено та-
кож у Директиві 2002/98/ЕС (ст. 3е).

Фармацевтична система якості (pharmaceutical quality system – PQS, [119])

Система управління, що спрямовує та контролює діяльність фармацевти-
чної компанії щодо якості.

Фасування поживних середовищ (media fill, [28])

Метод оцінки процесу, що проводиться в асептичних умовах, із викорис-
танням поживного середовища для зростання мікроорганізмів. (Фасування по-
живних середовищ є синонімом понять: фасування моделюючого препарату
(simulated products fills), випробування з бульйоном (broth trials), фасування бу-
льйону (broth fills) і т. ін.).

Фракціонування, підприємство з фракціонування (fractionation, frac-
tionation plant)

Фракціонування – це виробничий процес на підприємстві (підприємстві з
фракціонування), під час якого розділяють/очищують компоненти плазми за
допомогою різних фізичних та хімічних методів, наприклад, таких як осаджу-
вання, хроматографія.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 14.

Фідерні (поживні) клітини (feeder cells, [117])

Клітини, використовувані для сумісного культивування зі стовбуровими
клітинами, щоб підтримувати їх плюрипотентність. Для культури ембріональ-
них стовбурових клітин людини типові фідерні шари включають мишачі ембрі-
ональні фібробласти (mouse embryonic fibroblast – MEFs) або ембріональні фіб-
робласти людини, оброблені таким чином, щоб були не здатні ділитися.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

Цистерна (tanker)

Термоізольовані контейнери, встановлені на транспортні засоби для тран-
спортування зрідженого або кріогенного газу.

Примітка. Термін «цистерна» у цьому значенні використовується лише у додатку 6.

Чиста зона (clean area)

Зона, в якій контролюється навколишнє середовище на наявність часток і
мікроорганізмів, що контамінують, побудована й експлуатована таким чином,
щоб зменшити проникнення, утворення і збереження контамінантів усередині
зони.

Примітка. Різні класи для контролю навколишнього середовища встановлені в дода-
тку 1 «Виробництво стерильних лікарських засобів».

Чиста/ізольована зона (clean/сontained area)

Зона, побудована й експлуатована таким чином, що одночасно може бути
використана як чиста зона та ізольована зона.

Ex vivo [117]

Процедури проводять на тканинах або клітинах поза живим організмом і
повертають до живого організму.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.

In vivo [117]

Процедури, що проводять в живих організмах.

Примітка. Термін і визначення стосуються додатка 2.
2. Нижче подано терміни, вжиті в частині 2 цієї настанови, та відповідні
визначення:

Активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ); лікарська речовина;
діюча речовинаN (active pharmaceutical ingredient (API); drug substance; ac-
tive substanceN)

Будь-яка речовина (чи суміш речовин), що призначена для використання
у виробництві лікарського препарату і при використанні у виробництві лікарсь-
кого засобу стає його активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармаколо-
гічну чи іншу безпосередню дію; їх застосовують для лікування, діагностики чи
профілактики захворювання, для зміни стану, структур або фізіологічних функ-
цій організму, для догляду, обробки та полегшення симптомів.

Валідація (validation)

Документально оформлені дії, що дають високий ступінь впевненості у
тому, що конкретний процес, метод або система будуть постійно призводити до
результатів, які відповідають заздалегідь встановленим критеріям прийнятності.

Виробник за контрактом (contract manufacturer)

Виробник, який виконує певний вид виробничої діяльності за дорученням
первинного виробника.

Виробництво (manufacture)

Усі операції (або хоча б одна з операцій)N щодо отримання ма-
теріалів, виготовлення, пакування, перепакування, маркування, перемаркуван-
ня, контролю якості, видачі дозволу на випуск, зберігання та розподілу (дис-
трибуції) АФІ, а також щодо контролю, який їх стосується.

Вихідна сировина для виробництва АФІ (API starting material)

Сировина, проміжна продукція або АФІ, що використовуються для виро-
бництва АФІ і входять у структуру АФІ як важливий структурний фрагмент.
Вихідна сировина може бути товаром – речовиною, закупленою в одного чи
декількох постачальників за контрактом або торговою угодою, або може виро-
блятися самим підприємством. Вихідна сировина, як правило, має встановлені
хімічні властивості та структуру.

Вихід очікуваний (yield, expected)

Кількість речовини чи процент від теоретичного виходу, очікувані на
будь-якій відповідній стадії технологічного процесу, засновані на даних, отри-
маних раніше в лабораторії, при дослідному або промисловому виробництві.

Вихід теоретичний (yield, theoretical)

Кількість, яка визначена на підставі кількості речовини, що використову-
ється, і могла би бути вироблена на будь-якій відповідній стадії технологічного
процесу за умови відсутності будь-яких втрат або відхилень в умовах реального
технологічного процесу.

Відділ (відділи) якості (quality unit(s))

Організаційна одиниця, що є незалежною від виробництва і виконує обо-
в'язки як із забезпечення якості, так і з контролю якості. Це можуть бути або
окремі служби забезпечення якості та контролю якості, або одна особа чи група
осіб залежно від масштабу та структури організації.

Відхилення (deviation)

Відступ від затвердженої інструкції чи встановленого стандарту.

Дата закінчення терміну придатності (expiry date; expiration date)

Дата, що зазначена на упаковці/етикетці АФІ й позначає період часу,
протягом якого при зберіганні в певних умовах характеристики АФІ повинні
залишатися в межах, встановлених у специфікаціях, і після закінчення якого
АФІ не можна використовувати.

Дата повторного випробування (retest date)

Дата проведення повторного дослідження матеріалу для того, щоб перес-
відчитися в тому, що він все ще придатний для використання.

Діюча речовинаN (active substanceN)

Див. визначення терміна «активний фармацевтичний інгредієнт».

Домішка (impurity)

Будь-який компонент, що входить у проміжну продукцію чи АФІ, наяв-
ність якого небажана.

Допоміжні речовини та матеріали (process aids)

Речовини та матеріали, за винятком розчинників, які є допоміжними при
виробництві проміжної продукції чи АФІ та самі по собі не беруть участі в хі-
мічній або біологічній реакції (наприклад, фільтруючі матеріали, активоване
вугілля і т. ін.).

Забезпечення якості (QA) (quality assurance – QA)

Сукупність усіх організаційних заходів, спрямованих на забезпечення то-
го, щоб усі АФІ мали якість, необхідну для їх передбачуваного застосування, а
всі системи якості підтримувалися в робочому стані.

Калібрування (calibration)

Демонстрація того, що конкретний прилад або пристрій дає результати у
встановлених межах порівняно з результатами, які одержують при використан-
ні стандартного зразка або порівнянного зі стандартом зразка в усьому відпові-
дному діапазоні вимірювань.

Карантин (quarantine)

Статус матеріалів, ізольованих фізично чи іншими ефективними спосо-
бами, до прийняття рішення про їх подальше схвалення або відхилення (відб-
ракування).

Кваліфікація (qualification)

Дії, що засвідчують і документують той факт, що обладнання чи допомі-
жні системи змонтовані належним чином, правильно функціонують і дійсно
призводять до очікуваних результатів. Кваліфікація є частиною валідації, але
окремі етапи кваліфікації самі по собі не є елементами валідації процесу.

Комп'ютеризована система (computerized system)

Процес або операція, об'єднані в одне ціле з комп'ютерною системою.

Комп'ютерна система (computer system)

Група компонентів апаратного забезпечення та відповідного програмного
забезпечення, спланована і змонтована таким чином, щоб виконувати певну
функцію чи набір функцій.

Контамінація; забрудненняN (contamination)

Небажане внесення домішок хімічної чи мікробіологічної природи або
чужорідних речовин у (на) вихідну сировину, проміжну продукцію чи АФІ під
час технологічного процесу, відбору проб, пакування або перепакування, збері-
гання і транспортування.

Контроль в процесі виробництва; контроль процесу (in-process
control; process control)

Перевірки, виконувані в ході технологічного процесу з метою моніторин-
гу та при необхідності регулювання процесу та/або для підтвердження того, що
проміжна продукція або АФІ відповідають специфікаціям.

Контроль процесу (process control)

Див. визначення терміну «контроль в процесі виробництва».

Контроль якості (QC) (quality control – QC)

Перевірка або випробування на відповідність специфікаціям.

Критерії прийнятності (acceptance criteria)

Числові межі, інтервали чи інші відповідні критерії прийнятності резуль-
татів випробувань.

Критичний(а) (critical)

Виробнича стадія, умова технологічного процесу, вимога випробувань
або будь-який інший істотний параметр або предмет, які слід підтримувати в
межах заздалегідь встановлених критеріїв для забезпечення відповідності АФІ
своїй специфікації.

Лікарська речовина (drug substance)

Див. визначення терміна «активний фармацевтичний інгредієнт».

Лікарський препарат (drug product; medicinal product)

Лікарська форма в остаточному первинному пакованні, призначена для
продажу.

Матеріал (material)

Загальне поняття, що означає сировину (вихідна сировина, реактиви, роз-
чинники), допоміжні речовини та матеріали, проміжну продукцію, АФІ та ма-
теріали для пакування і маркування.

Маточна рідина (mother liquor)

Залишкова рідина, яка залишається після процесів кристалізації чи виді-
лення. Маточна рідина може містити речовини, що не прореагували, проміжну
продукцію, деякі кількості АФІ і/або домішок. Вона може бути використана
для подальшої обробки.

Методика (procedure)

Документований опис операцій, що підлягають виконанню, запобіжних
заходів і заходів, що прямо чи опосередковано стосуються виготовлення про-
міжної продукції чи АФІ.

Мікробне навантаження (bioburden)

Рівень і вид (наприклад, неприйнятні або допустимі) мікроорганізмів, які
можуть бути присутні в сировині, вихідній сировині для виробництва АФІ,
проміжній продукції або активних фармацевтичних інгредієнтах. Мікробне на-
вантаження не слід вважати контамінацією, якщо не перевищені допустимі рі-
вні вмісту або не виявлені мікроорганізми, що визначаються як недопустимі.

Номер партії (lot number)

Див. визначення терміна «номер серії».

Номер серії; номер партії (batch number; lot number)

Унікальна комбінація цифр, букв і/або символів, які ідентифікують серію
(або партію) і на підставі яких можна визначити історію її виробництва та роз-
поділу (дистрибуції).

Пакувальний матеріал (packaging material)

Будь-який матеріал, призначений для захисту проміжної продукції чи
АФІ під час зберігання і транспортування.

Партія; серія (lot; batch)

Див. визначення терміна «серія».

Переробка (reworking)

Проведення однієї чи декількох стадій, що відрізняються від встановле-
ного виробничого процесу, з метою обробки такої проміжної продукції або
АФІ, що не відповідає стандартам або специфікаціям, для отримання проміжної
продукції або АФІ прийнятної якості (наприклад, перекристалізація за допомо-
гою іншого розчинника).

Перехресна контамінація (cross-contamination)

Контамінація (забрудненняN) матеріалу або продукції іншим матеріа-
лом або іншою продукцією.

Підписано; підпис (signed; signature)

Підпис особи, яка виконувала певну дію або здійснювала перевірку. Цей
підпис може мати вигляд ініціалів, повного рукописного варіанта імені та прі-

звища, рукописного підпису, особистої печатки або автентичного та захищено-
го електронного підпису.

Підпис; підписано (signature; signed)

Див. визначення терміна «підписано».

Повторна обробка (reprocessing)

Повернення в процес проміжної продукції чи АФІ, включаючи продук-
цію, що не відповідає стандартам або специфікаціям, і повторне проведення
стадії кристалізації або інших відповідних хімічних чи фізичних стадій обробки
(наприклад, дистиляція, фільтрація, хроматографія, здрібнювання), що є части-
ною затвердженого виробничого процесу. Продовження ведення стадії техно-
логічного процесу після того, як контроль у процесі виробництва показав, що
стадія не завершена, вважається частиною звичайного процесу, а не повторною
обробкою.

Проміжна продукція (intermediate)

Речовина, яку отримують у ході стадій технологічного процесу виробни-
цтва АФІ, і яка зазнає подальших молекулярних перетворень або очищається
раніше, ніж вона стане АФІ. Проміжна продукція в ході технологічного проце-
су може зазнавати чи не зазнавати виділення.

Примітка. Частина 2 цієї настанови стосується лише такої проміжної продукції, яка
вироблена після моменту, визначеного виробником як момент початку виробництва АФІ.

Протокол валідації (validation protocol)

Документально оформлений план, що вказує, як слід проводити валіда-
цію, і визначає критерії прийнятності. Наприклад, у протоколі валідації вироб-
ничого процесу мають бути зазначені технологічне обладнання, критичні пара-
метри процесу та його робочі режими, характеристики продукції, відбір проб,
дані випробувань, які необхідно зібрати, кількість валідаційних циклів і прийн-
ятні результати випробувань.

Профіль домішок (impurity profile)

Опис ідентифікованих і неідентифікованих домішок, присутніх в АФІ.

Розчинник (solvent)

Неорганічна або органічна рідина, що використовується як середовище для
приготування розчинів або суспензій у виробництві проміжної продукції чи АФІ.

Серія; партія (batch; lot)

Конкретна кількість речовини, отриманої внаслідок технологічного про-
цесу або серії процесів таким чином, що можна розраховувати на її однорід-
ність у встановлених межах. У разі безперервного виробництва серія може від-
повідати певній частині продукції. Розмір серії може визначатися або фіксова-
ною кількістю, або кількістю, виробленою за визначений проміжок часу.

Сировина (raw material)

Загальне поняття, що використовується для позначення вихідної сирови-
ни, реактивів і розчинників, призначених для виготовлення проміжної продук-
ції чи АФІ.

Специфікація (specification)

Перелік випробувань, посилань на аналітичні методики та критеріїв при-

йнятності, що являють собою числові межі, інтервали чи інші критерії для від-
повідних випробувань. Специфікація встановлює набір критеріїв, яким має від-
повідати матеріал, щоб вважатися прийнятним для його передбачуваного за-
стосування. «Відповідність специфікації» означає, що матеріал, який пройшов
випробування згідно з переліченими аналітичними методиками, буде відпові-
дати наведеним критеріям прийнятності.

Стандартний зразок, первинний (reference standard, primary)

Субстанція, що є справжньою речовиною, що було доведено за допомо-
гою розширених аналітичних випробувань; вона повинна мати високий ступінь
чистоти. Цей стандарт може бути: 1) отриманий з офіційно визнаного джерела,
або 2) виготовлений за допомогою незалежного синтезу, або 3) отриманий з іс-
нуючої речовини з високим ступенем чистоти, що використовується у вироб-
ництві, або 4) виготовлений за допомогою подальшого очищення існуючої ре-
човини, що використовується у виробництві.

Стандартний зразок, вторинний (reference standard, secondary)

Речовина з встановленими якістю та чистотою, що доведено за допомо-
гою порівняння з первинним стандартним зразком, і яка використовується як
стандартний зразок для рутинних лабораторних аналізів.

Технологічний процес; виготовлення (production)

Усі операції щодо виготовлення АФІ, включаючи отримання матеріалів,
обробку та пакування АФІ.
ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
АФІ - активний фармацевтичний інгредієнт

БЦЖ-вакцина - вакцина з бацил Кальметта-Герена

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я

ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота

ДСТУ - національний стандарт України

ЄС - Європейський Союз або Європейське Співтовариство

КУО - одиниці (мікроорганізмів), які утворюють колонії

РНК - рибонуклеїнова кислота

API - active pharmaceutical ingredient (активний фармацевтичний
інгредієнт)

ATMPs - advanced therapy medicinal products (високотехнологічні лі-
карські препарати)

BSL - biosafety level (рівень біологічної безпеки)

CAPAs - corrective actions and/or preventative actions (коригувальні дії
та/або запобіжні дії)

CPMP або
CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use (Комітет із
лікарських засобів для застосування людиною)

CVMP - Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (Комітет
із лікарських засобів для застосування в ветеринарії)

DQ - design qualification (кваліфікація проекту)

 

EC/EEA - European Community / European Economic Area (Європейсь-
ке Співтовариство / Європейська економічна зона)

ЕМЕА або ЕМА - European Medicines Agency (Європейське агентство з ліків)

GACP - good agricultural and collection practice (належна практика
культивування та збирання)

GMP - good manufacturing practice (належна виробнича практика)

НЕРА-фільтр - високоефективний спеціальний повітряний фільтр (high ef-
ficiency particulate air filter)

HMPC - Committee on Herbal Medicinal Products (Комітет із лікарсь-
ких засобів рослинного походження)

HVAC - heating, ventilation and air conditioning (нагрівання, вентиля-
ція та кондиціонування повітря)

ICH - International Conference on Harmonisation of Technical Re-
quirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use
(Міжнародна конференція з гармонізації технічних вимог
до реєстрації лікарських препаратів для людини)

IQ - installation qualification (кваліфікація монтажу)

ISO -
International Organization for Standardization (Міжнародна
організація зі стандартизації)

MAb - monoclonal antibodies (моноклональні антитіла)

MCB - master cell bank (головний банк клітин)

MEFs - mouse embryonic fibroblasts (мишачі ембріональні фібробла-
сти)

MRA - Mutual Recognition Agreement (Угода про взаємне визнання)

MSL - master seed lot (головна посівна культура)

MVS - master virus seed (головна посівна культура вірусів)

ОІЕ - Office International des Epizooties (Міжнародне бюро з епізо-
отії)

OQ - operational qualification (кваліфікація функціонування)

РАТ - Process Analytical Technologies (процесно-аналітична техно-
логія)

PIC/S - Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (Система
співробітництва фармацевтичних інспекцій)

PMF - Plasma Master File (основне досьє щодо плазми)

PQ - performance qualification (кваліфікація експлуатаційних вла-
стивостей)

PQS - pharmaceutical quality system (фармацевтична система якості)

SPF - specific pathogen free (вільні від специфічних патогенів)

TSE - Transmissible Spongiform Encephalophathy (трансмісивна гу-
бчаста енцефалопатія)

QA - Quality Assurance (забезпечення якості)

QC - Quality Control (контроль якості)

Q. P. - Qualified Person (Уповноважена особа)

QRM - Quality Risk Management (управління ризиками для якості)

 

WCB - working cell bank (робочий банк клітин)

WHO - World Health Organization (Всесвітня організація охорони
здоров'я)

WSL - working seed lot (робоча посівна культура)

WVS - working virus seed (робоча посівна культура вірусів)